AirCover

Najkomplexnejšia ochrana v cestovaní.
Vždy k dispozícii, vždy zadarmo.
Iba na Airbnb.

AirCover

Najkomplexnejšia ochrana v cestovaní.
Vždy k dispozícii, vždy zadarmo.
Iba na Airbnb.

AirCover poskytuje každému hosťovi pri každom pobyte štyri ochrany

Záruka ochrany rezervácie

V zriedkavom prípade, že hostiteľ bude potrebovať zrušiť vašu rezerváciu v priebehu 30 dní pred príchodom, vám nájdeme podobné alebo lepšie bývanie alebo vám vrátime peniaze.

Záruka ubytovania sa

Ak sa nemôžete ubytovať vo svojom bývaní a hostiteľ problém nedokáže vyriešiť, nájdeme vám podobné alebo lepšie bývanie na celé trvanie pôvodného pobytu alebo vám vrátime peniaze.

Záruka adekvátneho ubytovania

Ak kedykoľvek počas pobytu zistíte, že vaša ponuka nezodpovedá opisu (napríklad prestane fungovať chladnička a hostiteľ ju nedokáže jednoducho opraviť alebo má ponuka menej spální, ako bolo uvedené), budete mať tri dni na nahlásenie tejto skutočnosti a my vám nájdeme podobné alebo lepšie bývanie alebo vám vrátime peniaze.

Nepretržitá bezpečnostná linka

Keby ste sa niekedy necítili bezpečne, získate prednostný prístup k špeciálne vyškoleným zástupcom pre otázku bezpečnosti, a to vo dne i v noci.
Získajte úplné informácie o tom, ako AirCover chráni vašu rezerváciu, a o všetkých platných výnimkách.

Iba Airbnb vám poskytne AirCover

AirbnbKonkurencia
Záruka ochrany rezervácie
Záruka ubytovania sa
Záruka adekvátneho ubytovania
Nepretržitá bezpečnostná linka
Výhody programu AirCover v porovnaní s komplexnou ochranou, ktorú zadarmo ponúkajú naši najpriamejší konkurenti, k marcu 2022.

AirCover pri každej rezervácii

Odpovede na vaše otázky

Nenašli ste, čo ste hľadali? Navštívte naše centrum pomoci.

Ponúkame aj AirCover pre hostiteľov

Máte záujem o hostiteľstvo? Vďaka AirCover pre hostiteľov môžete začať hostiť s istotou.
Získajte informácie o hostiteľstve