AirCover
AirCover
AirCover
AirCover
AirCover
AirCover

Komplexná ochrana. Zadarmo pre každého hostiteľa. Iba na Airbnb.

Poistenie zodpovednosti vo výške 1 mil. USD

Ste chránení – aj v zriedkavých prípadoch, keď sa hosť zraní.

Ochrana proti škodám vo výške 1 mil. USD

Kryjeme škody spôsobené hosťami vo vašom bývaní a na veciach vrátane cenností.

Ochrana pred poškodením spôsobeným domácimi zvieratami

Nemajte obavy: nečakané škody spôsobené štvornohými hosťami sú kryté.

Ochrana v prípade hĺbkového čistenia

Uhradíme vám neočakávané náklady na čistenie.

Ochrana pred stratou príjmu

Ušlý príjem vám Airbnb nahradí v prípade, že zrušíte potvrdené rezervácie z dôvodu vzniku škody.

14 dní na podanie žiadosti

Na nahlásenie škody máte 14 dní – a to aj v prípade, že máte po sebe idúce rezervácie.

Rýchlejšie náhrady škody

Hostitelia dostanú náhradu za škody spôsobené hosťom rýchlejšie (v priemere 9 dní).

Zvýhodnenie superhostiteľov

Superhostitelia získajú prístup k špecializovanej linke podpory s prioritným smerovaním.

Iba Airbnb vám poskytne AirCover

AirbnbKonkurencia
Poistenie zodpovednosti vo výške 1 mil. USD
Ochrana proti škodám vo výške 1 mil. USD
Ochrana pred poškodením spôsobeným domácimi zvieratami
Ochrana v prípade hĺbkového čistenia
Ochrana pred stratou príjmu
14 dní na podanie žiadosti
Rýchlejšie náhrady škody
Zvýhodnenie superhostiteľov
Výhody programu AirCover v porovnaní s výhodami, ktoré zadarmo ponúkajú naši najväčší konkurenti.
Vždy zahrnuté a vždy zadarmo. K dispozícii vždy, keď ste hostiteľmi.

Odpovede na vaše otázky

Nemôžete nájsť to, čo hľadáte? Navštívte naše centrum pomoci.
Viac informácií o programe AirCover a o všetkých možnostiach, ktoré ponúka, spolu so zmluvnými podmienkami nájdete .

Vyskúšajte si hostiteľstvo na Airbnb

Pridajte sa k nám. Pomôžeme vám s každým krokom.