Aktualizácia 2022

Boj proti diskriminácii a podpora začleňovania

Projekt Lighthouse

Projekt Lighthouse bol spustený v roku 2020 a pomáha odhaliť a riešiť rozdiely pri používaní Airbnb, ktoré majú ľudia rôznych farieb pleti. Túto iniciatívu sme vyvinuli v spolupráci s organizáciou Color Of Change a pod vedením viacerých organizácií na ochranu občianskych práv a osobných údajov. Viac informácií
Používanie skutočných údajov
Skúmame, ako hostia a hostitelia využívajú našu platformu. Štatistické analýzy nám pomáhajú nájsť príležitosti na budovanie spravodlivejších zážitkov v našej komunite.
Ochrana osobných údajov
Trendy analyzujeme vo veľkom a informácie o vnímanej rase nespájame s konkrétnymi ľuďmi ani účtami.
Neustále zlepšovanie
Náš tím naďalej hľadá nové spôsoby, ako dosiahnuť, aby bola platforma Airbnb férovejšia, spravodlivejšia a začleňujúcejšia.

Čo sme zmenili

Odstránenie profilových fotiek hostí pred rezerváciou
V roku 2018 sme zaviedli zmeny s cieľom zabezpečiť, aby sa fotka hosťa zobrazovala hostiteľom v procese rezervácie až po potvrdení žiadosti o rezerváciu. Analýzou sme zistili, že táto zmena mierne zvýšila mieru úspešnosti rezervácií pre hostí, ktorí sú vnímaní ako černosi. Miera úspešnosti rezervácií vyjadruje, koľko hostí v USA z rôznych rasových skupín si úspešne rezervovalo ponuku na Airbnb.
Viac hodnotení pre viac hostí
Hostia s hodnoteniami majú vyššiu mieru úspešnosti rezervácií. Našou analýzou sme však zistili, že hostia vnímaní ako černosi alebo Latinoameričania/Hispánci majú menej hodnotení ako hostia vnímaní ako belosi alebo Ázijci. Zavádzame zmeny, ktoré všetkým hosťom uľahčia získať hodnotenie, keď cestujú.
Viac ľudí oprávnených na okamžitú rezerváciu
Okamžitá rezervácia umožňuje hosťovi rezervovať si ponuku bez potreby schválenia hostiteľom. Je to účinný nástroj na zníženie diskriminácie, pretože vytvára objektívnejšie možnosti rezervácie. Zaviedli sme zmeny, vďaka ktorým bude používanie okamžitej rezervácie jednoduchšie pre ďalších 5 miliónov ľudí.
Budovanie začleňujúcejšej cestovateľskej komunity
Cestovanie za hranice tradičných turistických centier môže priniesť ekonomické príležitosti komunitám, ktoré z historického hľadiska nemali z cestovného ruchu žiadny prospech. Aj v budúcom roku budeme pokračovať vo vývoji a rozširovaní globálnych programov, ako je Akadémia podnikania Airbnb, aby sme zaistili prístup k výhodám hostiteľstva na Airbnb širšiemu spektru ľudí. Naše úsilie zahŕňa rozširovanie programov, ktoré pomáhajú získavať viac hostiteľov rôznych farieb pleti.
Rozšírenie možností vzdelávania pre hostiteľov
Naša hostiteľská komunita zohráva dôležitú úlohu pri vytváraní spravodlivého a prívetivého zážitku. Tento rok sme spustili Sprievodcu začleňujúcou pohostinnosťou so vzdelávacími článkami a videami, aby sme pomohli hostiteľom privítať hostí rôznych schopností, pohlaví a pôvodu, a to najmä z historicky marginalizovaných komunít. Očakávame, že spustíme viac vzdelávacích programov a produktov na podporu začleňovania.
Kontrola zamietnutí rezervácií s cieľom odstrániť príležitosti na predpojatosť
Vieme, že existujú oprávnené dôvody, prečo rezervácia nemusí vyjsť: v kalendári hostiteľa mohlo dôjsť k zmene alebo hosť môže potrebovať niečo – napríklad skorý príchod alebo ubytovanie ďalších hostí –, čomu hostiteľ nemôže vyhovieť. Rozširujeme našu schopnosť analyzovať odmietnutia rezervácií, aby sme zlepšili naše pravidlá a produkty a bojovali proti diskriminácii.
Zlepšenie procesu vytvárania nových rezervácií
V súlade s našimi zásadami otvorených dverí, ktoré sme zaviedli v roku 2016, získajú hostia s aktuálnymi alebo nadchádzajúcimi rezerváciami, ktorí nahlásia diskrimináciu, pomoc pri rezervácii alternatívnej ponuky. Nedávno sme spustili nepretržitú bezpečnostnú linku, ktorá hosťom počas cesty uľahčuje zabezpečenie naliehavej pomoci vrátane pomoci s vytvorením novej rezervácie.
Aj naďalej plníme náš záväzok voči hosťom so zníženou mobilitou
Naše filtre na vyhľadávanie bezbariérového vybavenia uľahčujú hosťom hľadanie a rezervovanie pobytov, ktoré spĺňajú ich potreby. Prostredníctvom kontroly bezbariérovosti preverujeme výstižnosť všetkých bezbariérových prvkov, ktoré hostitelia uviedli. Naša kategória Prispôsobené, ktorá bola spustená v novembri 2022, zahŕňa stovky ponúk prispôsobených na bezbariérový prístup s overenými bezbariérovými vstupmi do bývania, spálne a kúpeľne a aspoň jedným bezbariérovým prvkom vybavenia v kúpeľni. Prispôsobené ponuky dokonca prechádzajú 3D skenovaním na potvrdenie vybavenia a rozmerov.

Komunitný záväzok Airbnb

Od roku 2016 žiadame všetkých používateľov Airbnb, aby súhlasili s komunitným záväzkom Airbnb a správali sa k ostatným s rešpektom a bez predsudkov alebo predpojatosti. Každý, kto s týmto nesúhlasí, bude z našej platformy odstránený – do roku 2022 sa to týkalo 2,5 milióna ľudí.

Prečítajte si celú správu

Zhrnutie šiestich rokov práce Airbnb v oblasti boja proti diskriminácii a podpore začleňovania zahŕňa kľúčové zistenia projektu Lighthouse, náš kompletný súbor údajov a pokrok, ktorý sme dosiahli od roku 2016.
Zobraziť správu

Zoznámte sa s našimi partnermi

Od roku 2016 konzultujeme a spolupracujeme s poprednými skupinami pre občianske práva, expertmi na rasové otázky a organizáciami na ochranu osobných údajov.