AirCover pre hostiteľov

Komplexná ochrana.
Vždy k dispozícii, vždy zadarmo.
Iba na Airbnb.

Overenie totožnosti hosťa

Náš komplexný systém overovania kontroluje podrobnosti, ako sú meno, adresa, doklad totožnosti a ďalšie, aby potvrdil totožnosť hostí, ktorí si vytvárajú rezervácie na Airbnb.

Preverovanie rezervácií

Naša vlastná technológia analyzuje stovky faktorov v každej rezervácii a blokuje určité rezervácie, ktoré vykazujú vysoké riziko usporiadania rušivých večierkov či poškodenia majetku.

Ochrana proti škodám do výšky 3 mil. USD

Ak hostia nezaplatia za škody spôsobené vo vašom bývaní a na vašom majetku, ochrana hostiteľov proti škodám vám pomôže nahradiť náklady až do výšky 3 mil. USD. Oblasti tohto špecializovaného krytia:

Umenie a cennosti

Získajte finančnú náhradu za poškodené umelecké diela alebo cennosti.

Automobily a lode

Získajte finančnú náhradu za škody na autách, lodiach a iných plavidlách, ktoré parkujete alebo máte uskladnené vo svojom bývaní.

Poškodenie spôsobené zvieratami

Získajte finančnú náhradu za škody spôsobené domácim zvieraťom hosťa.

Strata príjmu

Ak musíte zrušiť rezervácie na Airbnb z dôvodu poškodenia spôsobeného hosťom, stratený príjem vám bude nahradený.

Dôkladné čistenie

Získajte finančnú náhradu za dodatočné upratovacie služby potrebné po pobyte hosťa, napríklad za profesionálne vyčistenie kobercov.

Poistenie zodpovednosti do výšky 1 mil. USD

Ochrana v zriedkavých prípadoch, keď sa hosť zraní alebo dôjde k poškodeniu alebo odcudzeniu jeho majetku.

Nepretržitá bezpečnostná linka

Keby ste sa niekedy necítili bezpečne, naša aplikácia poskytuje jedným ťuknutím prístup k špeciálne vyškoleným zástupcom pre otázku bezpečnosti, a to vo dne i v noci.

Pozrite si úplné informácie o tom, ako vás chráni AirCover pre hostiteľov, a o všetkých platných výnimkách.

Iba Airbnb vám poskytne AirCover

Airbnb
Konkurencia
Overenie totožnosti hosťa
Preverovanie rezervácií
Ochrana proti škodám do výšky 3 mil. USD
Umenie a cennosti
Automobily a lode
Poškodenie spôsobené zvieratami
Strata príjmu
Dôkladné čistenie
Poistenie zodpovednosti do výšky 1 mil. USD
Nepretržitá bezpečnostná linka
Porovnanie je založené na verejne dostupných informáciách a bezplatných ponukách najlepších konkurentov k októbru 2022.

Odpovede na vaše otázky

Nemôžete nájsť to, čo hľadáte? Navštívte naše centrum pomoci.

Super jednoduchý spôsob, ako dať svoje bývanie na Airbnb

S Airbnb ŠTART ľahko dáte svoje bývanie na Airbnb vďaka praktickej pomoci superhostiteľa od prvej otázky až po prvého hosťa.