AirCover pre hostiteľov

Komplexná ochrana.
Vždy k dispozícii, vždy zadarmo.
Iba na Airbnb.

Overenie totožnosti hosťa

Náš komplexný systém overovania kontroluje podrobnosti, ako sú meno, adresa, doklad totožnosti a ďalšie, aby potvrdil totožnosť hostí, ktorí si vytvárajú rezervácie na Airbnb.

Preverovanie rezervácií

Naša vlastná technológia analyzuje stovky faktorov v každej rezervácii a blokuje určité rezervácie, ktoré vykazujú vysoké riziko usporiadania rušivých večierkov či poškodenia majetku.

Ochrana proti škodám do výšky 3 mil. USD

Ak hostia nezaplatia za škody spôsobené vo vašom bývaní a na vašom majetku, ochrana hostiteľov proti škodám vám pomôže nahradiť náklady až do výšky 3 mil. USD. Oblasti tohto špecializovaného krytia:

Umenie a cennosti

Získajte finančnú náhradu za poškodené umelecké diela alebo cennosti.

Automobily a lode

Získajte finančnú náhradu za škody na autách, lodiach a iných plavidlách, ktoré parkujete alebo máte uskladnené vo svojom bývaní.

Poškodenie spôsobené zvieratami

Získajte finančnú náhradu za škody spôsobené domácim zvieraťom hosťa.

Strata príjmu

Ak musíte zrušiť rezervácie na Airbnb z dôvodu poškodenia spôsobeného hosťom, stratený príjem vám bude nahradený.

Dôkladné čistenie

Získajte finančnú náhradu za dodatočné upratovanie potrebné na odstránenie škvŕn a zápachu dymu.

Poistenie zodpovednosti do výšky 1 mil. USD

Ochrana v zriedkavých prípadoch, keď sa hosť zraní alebo dôjde k poškodeniu alebo odcudzeniu jeho majetku.

Nepretržitá bezpečnostná linka

Keby ste sa niekedy necítili bezpečne, naša aplikácia poskytuje jedným ťuknutím prístup k špeciálne vyškoleným zástupcom pre otázku bezpečnosti, a to vo dne i v noci.

Pozrite si úplné informácie o tom, ako vás chráni AirCover pre hostiteľov, a o všetkých platných výnimkách.

Iba Airbnb vám poskytne AirCover

Airbnb
Konkurencia
Overenie totožnosti hosťa
Preverovanie rezervácií
Ochrana proti škodám do výšky 3 mil. USD
Umenie a cennosti
Automobily a lode
Poškodenie spôsobené zvieratami
Strata príjmu
Dôkladné čistenie
Poistenie zodpovednosti do výšky 1 mil. USD
Nepretržitá bezpečnostná linka
Porovnanie je založené na verejne dostupných informáciách a bezplatných ponukách najlepších konkurentov k októbru 2022.

Odpovede na vaše otázky

Nemôžete nájsť to, čo hľadáte? Navštívte naše centrum pomoci.

Super jednoduchý spôsob, ako dať svoje bývanie na Airbnb

S Airbnb ŠTART ľahko dáte svoje bývanie na Airbnb vďaka praktickej pomoci superhostiteľa od prvej otázky až po prvého hosťa.