AirCover pre hostiteľov
AirCover pre hostiteľov
AirCover pre hostiteľov
AirCover pre hostiteľov
AirCover pre hostiteľov
AirCover pre hostiteľov

Komplexná ochrana. Vždy k dispozícii, vždy zadarmo. Iba na Airbnb.

Poistenie zodpovednosti vo výške 1 mil. USD

Ste chránení – aj v zriedkavých prípadoch, keď sa hosť zraní.

Ochrana proti škodám vo výške 1 mil. USD

Kryjeme škody spôsobené hosťami vo vašom bývaní a na veciach vrátane cenností.

Ochrana pred poškodením spôsobeným domácimi zvieratami

Nemajte obavy: nečakané škody spôsobené štvornohými hosťami sú kryté.

Ochrana v prípade hĺbkového čistenia

Uhradíme vám neočakávané náklady na čistenie.

Ochrana pred stratou príjmu

Ušlý príjem vám Airbnb nahradí v prípade, že zrušíte potvrdené rezervácie z dôvodu vzniku škody.

14 dní na podanie žiadosti

Na nahlásenie škody máte 14 dní – a to aj v prípade, že máte po sebe idúce rezervácie.

Rýchle náhrady

Škody spôsobené hosťom vám nahradíme rýchlo – zvyčajne do 2 týždňov.

Zvýhodnenie superhostiteľov

Superhostitelia získajú prístup k špecializovanej linke podpory s prioritným smerovaním.

Iba Airbnb vám poskytne AirCover

AirbnbKonkurencia
Poistenie zodpovednosti vo výške 1 mil. USD
Ochrana proti škodám vo výške 1 mil. USD
Ochrana pred poškodením spôsobeným domácimi zvieratami
Ochrana v prípade hĺbkového čistenia
Ochrana pred stratou príjmu
14 dní na podanie žiadosti
Rýchlejšie náhrady škody
Zvýhodnenie superhostiteľov
Komplexné výhody AirCover pre hostiteľov v porovnaní s bezplatnými ponukami od najlepších konkurentov platnými k novembru 2021.
Pri každom hostení na Airbnb ste chránení.

Odpovede na vaše otázky

Nemôžete nájsť to, čo hľadáte? Navštívte naše centrum pomoci.
Viac informácií o programe AirCover pre hostiteľov a o všetkých možnostiach, ktoré ponúka, spolu so zmluvnými podmienkami nájdete .

Vyskúšajte si hostiteľstvo na Airbnb

Pridajte sa k nám. Pomôžeme vám s každým krokom.