Ak chcete získať prístup k navrhovaným výsledkom, prejdite dopredu

  Lepšia ochrana pre hostiteľov aj hostí

  Pridávame ešte viac ochrany v rámci AirCover pre celú našu komunitu.
  Od autora Airbnb dňa 11. máj 2022
  5 min. čítanie
  Aktualizované 11. máj 2022

  Výnimočné vlastnosti

  • AirCover ponúka hosťom štyri nové možnosti ochrany.

  • Hostia budú informovaní o tom, že z ich zaregistrovaného spôsobu platby môže byť zúčtovaná prípadná nimi spôsobená škoda na vašom bývaní alebo majetku.*

  • V nasledujúcich mesiacoch spúšťame cestovné poistenie pre hostí.

  Sila Airbnb je postavená na vašom záväzku zabezpečiť hosťom skvelé pobyty. V zriedkavých prípadoch, keď sa stane niečo mimo vašej kontroly a vy problém nedokážete vyriešiť, chceme, aby vaši hostia vedeli, že Airbnb im pomôže.

  Minulý rok v novembri sme predstavili AirCover pre hostiteľov.** Teraz pridávame AirCover pre hostí, vďaka čomu môžeme ponúkať špičkovú bezplatnú ochranu pre celú našu komunitu. Tým sa zabezpečí, že všetci budú môcť cez Airbnb hostiť a bývať bez obáv.

  Máme tiež nové informácie o programe AirCover pre hostiteľov, ktoré vám umožnia rýchlejšie postúpiť žiadosť o náhradu, ako aj novinky o kauciách, cestovnom poistení pre hostí a odstránení ochorenia COVID-19 spomedzi poľahčujúcich okolností pre hostí.

  Podrobnosti novej ochrany pre hostí v rámci programu AirCover

  Hostiteľ je vždy tou najlepšou osobou, ktorá môže vyriešiť problémy hosťa. Ak sa však počas pobytu hosťa vyskytne vážny problém (príklady nižšie) a vy ho nedokážete vyriešiť, na hostí sa pri každom pobyte cez Airbnb vzťahujú štyri formy ochrany:

  1. Záruka ochrany rezervácie:V zriedkavom prípade, že budete potrebovať zrušiť rezerváciu hosťa v priebehu 30 dní pred príchodom, nájdeme hosťovi podobné alebo lepšie bývanie na náklady Airbnb alebo mu vrátime peniaze.
  2. Záruka ubytovania sa: Ak sa hosť nemôže ubytovať vo vašom bývaní a problém neviete vyriešiť (napríklad ak sa hosť nemôže dostať do vášho objektu a nevie sa s vami spojiť), nájdeme mu podobné alebo lepšie bývanie na celé trvanie pôvodného pobytu na náklady Airbnb alebo mu vrátime peniaze.
  3. Záruka adekvátneho ubytovania: Ak kedykoľvek počas pobytu hosť zistí, že vaše bývanie nezodpovedá opisu (napríklad prestane fungovať chladnička a nemôžete ju jednoducho opraviť alebo má bývanie menej spální, ako bolo uvedené), hosť má tri dni na nahlásenie tejto skutočnosti a my mu nájdeme podobné alebo lepšie bývanie na náklady Airbnb alebo mu vrátime peniaze.
  4. Nepretržitá bezpečnostná linka: Ak by sa hosť kedykoľvek necítil bezpečne, získa prednostný prístup k špeciálne vyškoleným zástupcom pre otázku bezpečnosti, a to vo dne i v noci.

  Získajte úplné informácie o tom, ako AirCover chráni rezerváciu každého hosťa, a o všetkých platných výnimkách.

  Odpovede na vaše otázky týkajúce sa novej ochrany pre hostí

  Kedy majú hostia nárok na vytvorenie novej rezervácie alebo vrátenie peňazí?
  Hoci AirCover chráni hostí pred vážnymi problémami, ktoré sa môžu počas pobytu vyskytnúť, nezahŕňa menšie problémy.

  Tu je niekoľko príkladov menej závažných problémov, ktoré zvyčajne nespĺňajú podmienky na vytvorenie novej rezervácie alebo vrátenie peňazí:

  • V dreze zostal špinavý riad.
  • Na vonkajšej terase sa objavil bežný hmyz (napríklad mravce).
  • Chýbalo vybavenie, ktoré nie je nevyhnutné (napríklad pokazený hriankovač).

  Tu je niekoľko príkladov veľmi závažných problémov, pri ktorých môže byť potrebné vytvorenie novej rezervácie alebo vrátenie peňazí:

  • významná nepresnosť v opise ponuky (napríklad žiadny výhľad na oceán, aj keď to bolo propagované);
  • chýbalo významné alebo povinné vybavenie (napríklad kúrenie, Wi-Fi alebo voda);
  • chýbajúce pokyny k príchodu alebo nesprávny kľúč pri príchode, pričom hostiteľa nemožno kontaktovať (mohlo by to ohroziť bezpečnosť hostí).

  Budete od hostí požadovať, aby ma v prípade problému kontaktovali?
  Ak počas pobytu hosťa nastane nejaký problém, náš tím komunitnej podpory vždy hostí nabáda, aby najprv kontaktovali hostiteľa a pokúsili sa problém spolu vyriešiť. Hostitelia sú tí najvhodnejší ľudia, ktorí dokážu hosťom pomôcť.

  Ak problém nie je možné vyriešiť priamo s hostiteľom, hosť má 72 hodín od zistenia problému na to, aby požiadal Airbnb o podporu. Náš špecializovaný tím komunitnej podpory pri riešení každého problému s cestovaním v spolupráci s hostiteľmi a hosťami zvažuje závažnosť tohto problému.

  Ak komunitná podpora potvrdí, že hosť má vážny problém s cestovaním, hosť môže byť chránený programom AirCover.

  Budú mať hostia nárok na vrátenie peňazí, keď zostanú v mojom bývaní?
  Vo väčšine prípadov budú mať hostia nárok na vrátenie peňazí v plnej výške len za noci, ktoré nestrávia v bývaní hostiteľa. Ak sa hostia rozhodnú zostať v bývaní, vo všeobecnosti budú mať nárok len na čiastočné vrátenie peňazí za všetky noci ovplyvnené vážnym problémom s cestovaním. Hosť môže mať napríklad nárok na čiastočné vrátenie peňazí, ak zostane v bývaní, ale ohrievač teplej vody je počas dvoch nocí pobytu pokazený.

  Ak hosť kontaktuje komunitnú podporu, vždy mu na začiatku pripomenieme, aby sa najprv obrátil priamo na hostiteľa, ak tak ešte neurobil. Ak nepôjde o závažný, časovo náročný problém s bezpečnosťou, náš tím komunitnej podpory sa tiež spojí s hostiteľom.

  Získajte podrobnejšie informácie o tom, ako fungujú podmienky vytvorenia novej rezervácie a vrátenia peňazí

  Lepšia ochrana pre hostiteľov

  Rýchlejšia podpora pri postupovaní žiadostí o náhradu
  Na základe vašej spätnej väzby sme od zavedenia programu AirCover pre hostiteľov v novembri minulého roka vyvinuli ochranu hostiteľov proti škodám, ktorá je jeho súčasťou. Keď sme spustili AirCover pre hostiteľov, museli ste pri akejkoľvek žiadosti o náhradu najprv počkať 72 hodín na odpoveď od hosťa, až potom ste mohli kontaktovať komunitnú podporu.

  Na základe vašej spätnej väzby sme tento program upravili a teraz sa môžete obrátiť na komunitnú podporu a požiadať o pomoc, ak sa vám hosť neozve do 24 hodín. Tieto pravidlá sme zmenili ako priamu reakciu na komentáre od hostiteľov.

  Zodpovednosť hostí za škody
  V záujme lepšej podpory našej hostiteľskej komunity môže byť od konca mája hosťovi na spôsob platby uvedený v profile naúčtovaná prípadná škoda, ak hosť, ním pozvaná osoba alebo domáce zviera zodpovedá za škody spôsobené počas pobytu.*

  V prípade vzniku škody odošlete žiadosť o náhradu v rámci ochrany hostiteľov proti škodám v našom centre riešenia problémov. Je to súčasť programu AirCover pre hostiteľov.

  Ak váš hosť neodpovie do 24 hodín, môžete svoju žiadosť postúpiť komunitnej podpore. Skontrolujeme všetky dôkazy, a ak zistíme, že za škodu zodpovedá hosť, môžeme mu prostredníctvom jeho spôsobu platby zaúčtovať poplatok.

  V rámci tejto aktualizácie budú zo stránky nastavení ponuky odstránené kaucie. Ak ste v minulosti používali kauciu, táto možnosť už vo vašom hostiteľskom účte nebude platiť. Viac informácií

  Odstránenie ochorenia COVID-19 spomedzi poľahčujúcich okolnosti pre hostí
  Teraz, keď je COVID-19 známou súčasťou nášho sveta, mnohé krajiny prešli v rámci reakcie naň do novej fázy a my sme po konzultácii s lekárskymi poradcami aktualizovali náš prístup k stornám rezervácií v súvislosti s ochorením COVID-19.

  V prípade rezervácií vytvorených 31. mája 2022 alebo po tomto dátume sa COVID-19 už nebude považovať za poľahčujúcu okolnosť (s výnimkou domácich rezervácií v Južnej Kórei a pevninskej Číne). Ak hosť zruší svoju rezerváciu, pretože má COVID-19, budú sa uplatňovať storno podmienky hostiteľa.

  Dúfame, že táto zmena vám umožní mať väčšiu istotu pri zapĺňaní kalendára, a to najmä pred hlavnými sezónami.

  Novinky o cestovnom poistení pre hostí

  S radosťou vám oznamujeme, že v nasledujúcich mesiacoch spustíme pre hostí Airbnb v niektorých oblastiach produkt cestovného poistenia pre hostí vytvorený na mieru v spolupráci s renomovanou poisťovacou spoločnosťou.

  Kým nebude tento nový produkt k dispozícii, hostia môžu zvážiť kúpu cestovného poistenia mimo Airbnb. Tešíme sa, že sa s vami čoskoro podelíme o ďalšie podrobnosti cestovného poistenia.

  * Účtovanie poplatku na hosťov spôsob platby uvedený v jeho profile sa nevzťahuje na pobyty v Číne, Japonsku ani v Indii.

  ** Ochrana hostiteľov proti škodám nepredstavuje poistnú zmluvu. Nevzťahuje sa na hostiteľov, ktorí ponúkajú pobyty prostredníctvom spoločnosti Airbnb Travel, LLC, ani na hostiteľov ponúkajúcich pobyty v pevninskej Číne alebo Japonsku. Ochrana hostiteľov proti škodám nesúvisí s poistením zodpovednosti hostiteľa. Nezabúdajte, že všetky limity krytia sú uvedené v USD a že existujú ďalšie podmienky, pravidlá a výnimky.

  Informácie uvedené v tomto článku sa mohli od uverejnenia zmeniť.

  Výnimočné vlastnosti

  • AirCover ponúka hosťom štyri nové možnosti ochrany.

  • Hostia budú informovaní o tom, že z ich zaregistrovaného spôsobu platby môže byť zúčtovaná prípadná nimi spôsobená škoda na vašom bývaní alebo majetku.*

  • V nasledujúcich mesiacoch spúšťame cestovné poistenie pre hostí.

  Airbnb
  11. máj 2022
  Bolo to užitočné?