ZHRNUTIE POISTENIA

Poistenie hostiteľov v Japonsku

Čo je poistenie hostiteľov v Japonsku?

Poistenie hostiteľov v Japonsku pokrýva prípady, keď hostiteľovi* vznikne zodpovednosť alebo iné výdavky v súvislosti so zranením iných osôb alebo škodou na majetku iných osôb v dôsledku zdieľania bývania, a prípady, keď hostiteľovi vznikne škoda v podobe poškodenia jeho majetku v dôsledku pobytu hosťa*. V prípadoch, keď je majetok hostiteľa poškodený v dôsledku pobytu hosťa, sa poistné krytie uplatní, keď spor medzi hostiteľom a hosťom nie je možné vyriešiť ich vzájomnou dohodou a hostiteľ kontaktuje Airbnb.

Poistenie hostiteľov v Japonsku je poistný program, ktorý poskytuje spoločnosť Sompo Japan Insurance Inc.

Hostitelia nemusia platiť poistné, aby mohli využívať výhody programu poistenia hostiteľov v Japonsku.

Prečítajte si nasledujúce informácie o poistnom krytí v rámci poistenia hostiteľov v Japonsku.

Obdobie poistenia

Obdobie poistenia aktuálneho poistného programu je od 31. júla 2021 do 31. júla 2022.

Rozsah pôsobnosti a podmienky

Rozsah a podmienky uplatnenia poistenia hostiteľov v Japonsku

Poistné krytie hostiteľov v Japonsku bude vyplatené za zničenie majetku hostiteľa, na krytie jeho zodpovednosti alebo iných výdavkov, ktoré hostiteľovi vznikli v súvislosti so zranením a poškodením iných osôb alebo ich majetku počas zdieľania bývania v ponuke.

  1. Ubytovanie, na ktoré sa vzťahuje poistenie

Poistenie hostiteľa v Japonsku sa vzťahuje na ponuku*, ktorú hostiteľ vlastní, používa alebo spravuje na podnikanie v oblasti zdieľania bývania.

(*) Ponuka znamená zariadenia, ktoré boli schválené podľa Zákona o podnikaní v hoteloch, certifikované podľa Zákona o národných strategických špeciálnych zónach a oznámené podľa Zákona o podnikaní v súkromnom ubytovaní, alebo iné zariadenia, v ktorých sa vykonáva podobné podnikanie v oblasti ubytovania, a to za predpokladu, že sú splnené všetky tieto požiadavky: – zariadenia sú vo vlastníctve alebo v prenájme hostiteľa; – zariadenia sú uvedené na webovej stránke Airbnb a – zariadenia sú rezervované a používané osobou, ktorá súhlasila s podmienkami poskytovania služby Airbnb a použila webovú lokalitu Airbnb. Ubytovacie zariadenia zahŕňajú mobilné domy, autobusy, kempingové autá, domy na stromoch a ďalšie zariadenia, ktoré sú zaparkované a používané ako ubytovacie zariadenia. Lode a plavidlá sú zahrnuté tiež, ak sa používajú ako ubytovacie zariadenia.

  1. Hostiteľ/hostitelia

Hostitelia sú osoby, ktoré sa zapájajú do (*) podnikania v oblasti zdieľania bývania.

  1. Hosť/hostia

Hostia sú používatelia (*) v rámci podnikania v oblasti zdieľania bývania vrátane tých, ktorých pozval používateľ, a tých, ktorí spoločne používajú podnikanie v oblasti zdieľania bývania.

(*) Podnikanie v oblasti zdieľania bývania znamená podnikanie v hoteloch stanovené v Zákone o podnikaní v hoteloch (zákon č. 138 z roku 1948), podnikanie stanovené v Zákone o osobitných oblastiach národnej stratégie (zákon č. 107 z roku 2013) alebo podnikanie v oblasti ubytovania stanovené v Zákone o podnikaní v oblasti ubytovania (zákon č. 65 z roku 2017) alebo iné podobné podnikanie v oblasti ubytovania a všetky činnosti vykonávané v rámci alebo mimo takejto ponuky súvisiace s vyššie uvedenými službami, ktoré sa vykonávajú na základe transakcií prostredníctvom digitálnej platformy Airbnb.

Poistné krytie (podmienky týkajúce sa zodpovednosti)

Horná hranica platná počas obdobia poistenia je 100 000 000 JPY na nehodu.

Výnimky z poistného krytia

Hlavné položky, na ktoré sa nevzťahuje poistenie hostiteľa v Japonsku (doložky týkajúce sa náhrady škôd na majetku)

Položky, ktoré nie sú súčasťou ponuky:

– mena, peniaze, vzácne kovy vo forme tehličiek, bankovky alebo cenné papiere; – pozemok, voda alebo akákoľvek iná látka v alebo na pozemku; to sa však nevzťahuje na zlepšenia pozemkov pozostávajúce z krajinnej záhradnej úpravy, ciest a chodníkov (ale vzťahuje sa na všetky pridané pozemky alebo pozemky pod takýmto majetkom) ani na vodu, ktorá sa nachádza v akejkoľvek uzavretej nádrži, potrubnom systéme alebo akomkoľvek inom spracovateľskom zariadení; – zvieratá vrátane hospodárskych zvierat a domácich zvierat; – existujúce drevo a plodiny; – loď, lietadlo, kozmická loď a družice; to sa však nevzťahuje na plavidlo, ktoré sa neprevádzkuje a používa sa ako ponuka; – vozidlá; to sa však nevzťahuje na vozidlo, ktoré nie je v prevádzke a používa sa ako ponuka; – podzemné bane alebo banské šachty alebo akýkoľvek majetok v takýchto baniach alebo šachtách; – priehrady a hrádze; – majetok v preprave; – prenosové a distribučné vedenie viac ako 305 metrov od ponuky.

Hlavné prípady, keď sa poistné plnenie nevyplatí:

– vojna, použitie sily cudzou krajinou, revolúcia, zmocnenie sa vlády, občianska vojna, ozbrojené povstanie alebo iné podobné incidenty alebo nepokoje; – škody spôsobené žiarením, výbuchom alebo iným poškodením spôsobeným jadrovou reakciou alebo rozpadom atómového jadra jadrového palivového materiálu alebo jadrového zdrojového materiálu, rádioaktívneho prvku, rádioizotopu alebo materiálu kontaminovaného takýmto materiálom alebo nehodou, ktorú možno pripísať týmto faktorom s výnimkou jadrových reakcií alebo rozpadu atómového jadra na lekárske, vedecké alebo priemyselné účely; – terorizmus; – skutočné alebo hroziace zlomyseľné použitie jedovatých biologických alebo chemických materiálov; – škody na ponuke, ku ktorým došlo počas iného obdobia, ako je obdobie, počas ktorého je ponuka používaná hosťami; – škody spôsobené úmyselným konaním alebo hrubou nedbanlivosťou hostiteľov; – a podobne.

Hlavné prípady, keď sa peniaze z poistenia nevyplácajú (doložky týkajúce sa zodpovednosti za škodu)

– vojna, použitie sily cudzou krajinou, revolúcia, zmocnenie sa vlády, občianska vojna, ozbrojené povstanie alebo iné podobné incidenty alebo nepokoje; – škody spôsobené žiarením, výbuchom alebo inou škodou spôsobenou jadrovou reakciou alebo rozpadom atómového jadra jadrového palivového materiálu alebo jadrového zdrojového materiálu, rádioaktívneho prvku, rádioizotopu alebo materiálu kontaminovaného takýmto materiálom alebo nehodou, ktorú možno pripísať týmto faktorom, s výnimkou jadrových reakcií alebo rozpadu atómového jadra rádioizotopov na lekárske, vedecké alebo priemyselné účely; – škody spôsobené úmyselným nesprávnym konaním hostiteľov; – zodpovednosť voči príbuzným žijúcim s hostiteľmi; – zodpovednosť vyplývajúca z fyzického postihnutia, ktoré vzniklo zamestnancom hostiteľov pri práci pre hostiteľov; – v prípadoch, keď existuje osobitná dohoda o náhrade škody medzi hostiteľom a inou osobou, sa zodpovednosť určuje na základe takejto dohody; – zodpovednosť spôsobená odpadovými vodami alebo emisiami; – zodpovednosť vyplývajúca z odbornej práce vykonávanej právnikmi, registrovanými zahraničnými právnikmi, certifikovanými verejnými účtovníkmi, daňovými účtovníkmi, architektmi, dizajnérmi, inšpektormi pozemkov a bytov a domov, súdnymi písármi, administratívnymi notármi, veterinárnymi lekármi alebo inými osobami s podobnou činnosťou; – zodpovednosť vyplývajúca z držby, používania alebo spravovania lietadla, automobilu alebo plavidla alebo vozidla mimo ponuky okrem škody spôsobenej používaním alebo spravovaním automobilu, plavidla alebo vozidla mimo zariadenia pri používaní takéhoto automobilu, plavidla alebo vozidla mimo zariadenia ako ponuky; – zodpovednosť vyplývajúca zo stavebných prác na prenajatom zariadení, ako je renovácia, rozšírenie alebo demolácia, s výnimkou prípadov, keď sa hostiteľ podieľa na práci svojho vlastného podniku; – a podobne.

Nároky z poistenia

Oznámenie o nehode

Ak si hostiteľ všimne ujmu na zdraví alebo poškodenie majetku hosťa alebo majetku tretej strany, mal by to okamžite oznámiť Airbnb, pretože môže mať nárok na poistné plnenie. Podobne, ak sa hostiteľ dozvie o škode na majetku, ktorý vlastní alebo spravuje, mal by o tom informovať Airbnb, keď sa s hosťom nedokáže dohodnúť na vyriešení prípadu do 72 hodín od prvého kontaktovania hosťa, pretože sa naň môže vzťahovať poistenie.

Žiadosť o plnenie poistnej zmluvy

Tento prehľad poistenia hostiteľa v Japonsku neobsahuje všetky podmienky poistnej zmluvy. Ak chcete požiadať o kópiu poistnej zmluvy, kontaktujte Marsh Japan, Inc. a uveďte údaje svojho účtu Airbnb.

Poskytujúca poisťovňa

Sompo Japan Insurance Inc.