ZHRNUTIE POISTENIA

Poistenie hostiteľov v Japonsku

Čo je poistenie hostiteľov v Japonsku?

Poistenie hostiteľov v Japonsku pokrýva prípady, keď hostiteľovi* vznikne zodpovednosť alebo iné výdavky v súvislosti so zranením iných osôb alebo škodou na majetku iných osôb počas zdieľania bývania cez platformu Airbnb, a prípady, keď hostiteľovi vznikne ujma v podobe poškodenia jeho majetku v dôsledku pobytu hosťa*. V prípadoch, keď je majetok hostiteľa poškodený v dôsledku pobytu hosťa, sa poistné krytie uplatní, keď spor medzi hostiteľom a hosťom nie je možné vyriešiť ich vzájomnou dohodou a hostiteľ kontaktuje Airbnb.

Poistenie hostiteľov v Japonsku je poistný program, ktorý poskytuje spoločnosť Sompo Japan Insurance Inc.

Hostitelia nemusia platiť poistné, aby mohli využívať výhody programu poistenia hostiteľov v Japonsku.

Prečítajte si nasledujúce informácie o poistnom krytí v rámci poistenia hostiteľov v Japonsku.

Obdobie poistenia

Obdobie poistenia aktuálneho poistného programu je od 31. júla 2022 do 31. júla 2023.

Rozsah pôsobnosti a podmienky

Rozsah a podmienky uplatnenia poistenia hostiteľov v Japonsku

Náhrada škody na majetku vo vlastníctve hostiteľa
V súlade s platnými podmienkami a výnimkami bude krytie z poistenia hostiteľa v Japonsku vyplatené za zničenie ponuky* a osobného majetku, ktorý je vo vlastníctve hostiteľa*, ku ktorému došlo v dôsledku pobytu hosťa*. Poistné krytie v prípade poškodenia ponuky, ktorú si hostiteľ prenajíma alebo ktorej správou je poverený, sa môže poskytnúť v rámci dodatočného krytia opísaného nižšie.

Náhrada za zodpovednosť hostiteľa za ujmu na zdraví alebo poškodenie majetku
Poistenie hostiteľov v Japonsku pokrýva aj zodpovednosť hostiteľov za ujmu na zdraví alebo poškodenie majetku hosťa alebo iných osôb počas pobytu hosťa v ponuke rezervovanej na platforme Airbnb, ktoré je spôsobené podnikaním v oblasti zdieľania bývania.*

Náhrada výdavkov, ktoré vznikli hostiteľovi v súvislosti s platbami, ktoré musí zaplatiť iným osobám na vyriešenie nehôd spojených so zranením alebo poškodením majetku
V prípadoch, keď hostiteľovi vzniknú výdavky v dôsledku platby, ktorú je povinný zaplatiť na vyriešenie nehody, pri ktorej došlo k ujme na zdraví alebo poškodeniu majetku hosťa alebo iných osôb, výdavky, ktoré hostiteľovi vznikli, môžu uhradiť z poistenia hostiteľov v Japonsku. Aby sa toto krytie mohlo uplatniť, nehoda musí byť spôsobená podnikom zdieľania bývania a musí nastať počas pobytu hosťa v ponuke rezervovanej na platforme Airbnb. Každé krytie uvedené vyššie podlieha platným podmienkam a výnimkám z poistnej zmluvy v rámci poistenia hostiteľa v Japonsku.

 1. Ubytovanie, na ktoré sa vzťahuje poistenie.

Poistenie hostiteľa v Japonsku sa vzťahuje na ponuku, ktorú hostiteľ vlastní, má v prenájme alebo ktorej správou je poverený, na účely podnikania v oblasti zdieľania bývania.

(*) Ponukou sa rozumejú zariadenia, ktoré boli schválené podľa Zákona o podnikaní v hoteloch, certifikované podľa Zákona o osobitných oblastiach národnej stratégie alebo oznámené podľa Zákona o podnikaní v oblasti ubytovania, alebo iné zariadenia, v ktorých sa vykonáva podobné podnikanie v oblasti ubytovania, ale za predpokladu, že sú splnené všetky tieto požiadavky:

 • zariadenia sú vo vlastníctve hostiteľa, hostiteľ ich má v prenájme alebo boli hostiteľovi zverené na spravovanie;
 • zariadenia sú uvedené na webovej lokalite Airbnb a
 • zariadenia si rezervuje a používa osoba, ktorá súhlasila s podmienkami poskytovania služby Airbnb a použila webovú lokalitu Airbnb. Ubytovacie zariadenia zahŕňajú mobilné domy, autobusy, kempingové autá, domy na stromoch a ďalšie zariadenia, ktoré sú zaparkované a používajú sa ako ubytovacie zariadenia. Zahrnuté sú aj lode a plavidlá, ak sa používajú ako ubytovacie zariadenia.
  1. Hostiteľ/hostitelia

  (*) Hostitelia sú osoby, ktoré sa zapájajú do podnikania v oblasti zdieľania bývania, ktorí poskytujú ponuky a majú na to licenciu alebo iné povolenie v súlade s platnými právnymi predpismi.

  1. Hosť/hostia

  (*) Hostia sú v rámci podnikania v oblasti zdieľania bývania používatelia vrátane tých osôb, ktoré pozval používateľ, a tých osôb, ktoré spoločne používajú zariadenie v rámci podnikania v oblasti zdieľania bývania.

  (*) Podnikanie v oblasti zdieľania bývania znamená podnikanie v hoteloch stanovené v Zákone o podnikaní v hoteloch (zákon č. 138 z roku 1948), podnikanie stanovené v Zákone o osobitných oblastiach národnej stratégie (zákon č. 107 z roku 2013) alebo podnikanie v oblasti ubytovania stanovené v Zákone o podnikaní v oblasti ubytovania (zákon č. 65 z roku 2017) alebo iné podobné podnikanie v oblasti ubytovania a všetky činnosti vykonávané v rámci alebo mimo takejto ponuky súvisiace so službami uvedenými vyššie.

  Poistné krytie

  Horná hranica platná počas obdobia poistenia je 100 000 000 JPY na nehodu s niekoľkými výnimkami.

  Výnimky z poistného krytia

  Hlavné položky, na ktoré sa nevzťahuje poistenie hostiteľa v Japonsku (doložky týkajúce sa náhrady škôd na majetku vo vlastníctve hostiteľa)

  Položky, ktoré nie sú súčasťou ponuky:

  – mena, peniaze, vzácne kovy vo forme tehličiek, bankovky alebo cenné papiere; – pozemok, voda alebo akákoľvek iná látka v alebo na pozemku, to sa však nevzťahuje na zlepšenia pozemku pozostávajúce z krajinnej záhradnej úpravy, ciest a chodníkov (ale vzťahuje sa na všetky pridané pozemky alebo pozemky pod takýmto majetkom) ani na vodu, ktorá sa nachádza v akejkoľvek uzavretej nádrži, potrubnom systéme alebo akomkoľvek inom spracovateľskom zariadení; – zvieratá vrátane hospodárskych zvierat a domácich zvierat; – existujúce stromy a plodiny; – loď, lietadlo, kozmická loď a družice, to sa však nevzťahuje na plavidlo, ktoré sa neprevádzkuje a používa sa ako ponuka; – vozidlá, to sa však nevzťahuje na vozidlo, ktoré nie je v prevádzke a používa sa ako ponuka; – podzemné bane alebo banské šachty alebo akýkoľvek majetok v takýchto baniach alebo šachtách; – priehrady a hrádze; – majetok v preprave; – prenosové a distribučné vedenie viac ako 305 metrov od ponuky.

  Hlavné prípady, keď sa poistné plnenie nevyplatí:

  – vojna, použitie sily cudzou krajinou, revolúcia, zmocnenie sa vlády, občianska vojna, ozbrojené povstanie alebo iné podobné incidenty alebo nepokoje; – škody spôsobené žiarením, výbuchom alebo iným poškodením spôsobeným jadrovou reakciou alebo rozpadom atómového jadra jadrového palivového materiálu alebo jadrového zdrojového materiálu, rádioaktívneho prvku, rádioizotopu alebo materiálu kontaminovaného takýmto materiálom alebo nehodou, ktorú možno pripísať týmto faktorom, s výnimkou jadrových reakcií alebo rozpadu atómového jadra rádioizotopov na lekárske, vedecké alebo priemyselné účely; – terorizmus; – skutočné alebo hroziace zlomyseľné použitie jedovatých biologických alebo chemických materiálov; – škody na ponuke, ku ktorým došlo pred pobytom hosťa rezervovaným na platforme Airbnb alebo po takomto pobyte; – škody spôsobené úmyselným nevhodným konaním alebo hrubou nedbanlivosťou hostiteľov – a podobne.

  Hlavné prípady, keď sa peniaze z poistenia nevyplácajú (doložky týkajúce sa náhrady za zodpovednosť a výdavky, ktoré vznikli hostiteľovi)

  – Vojna, použitie sily cudzou krajinou, revolúcia, zmocnenie sa vlády, občianska vojna, ozbrojené povstanie alebo iné podobné incidenty alebo nepokoje. – Škody spôsobené žiarením, výbuchom alebo inou škodou spôsobenou jadrovou reakciou alebo rozpadom atómového jadra jadrového palivového materiálu alebo jadrového zdrojového materiálu, rádioaktívneho prvku, rádioizotopu alebo materiálu kontaminovaného takýmto materiálom alebo nehodou, ktorú možno pripísať tomuto materiálu, s výnimkou jadrových reakcií alebo rozpadu atómového jadra rádioizotopov na lekárske, vedecké alebo priemyselné účely. – Škody spôsobené úmyselným nevhodným konaním hostiteľov. – Výdavky alebo zodpovednosť voči príbuzným, ktorí žijú s hostiteľmi, okrem prípadov, keď hostiteľovi vznikne zodpovednosť alebo výdavky za nevyhnutné platby týmto príbuzným za poškodenie ponuky, ktorú si prenajal alebo ktorej správou bol poverený. – Výdavky alebo zodpovednosť vyplývajúce z fyzického postihnutia, ktoré vznikli zamestnancom hostiteľov pri práci pre hostiteľov. – V prípadoch, keď existuje osobitná dohoda o náhrade škody medzi hostiteľom a inou osobou, sa zodpovednosť určuje na základe takejto dohody. – Výdavky za nehody alebo zodpovednosť v dôsledku odpadových vôd alebo emisií. – Výdavky za nehody alebo zodpovednosť vyplývajúcu z odbornej práce vykonávanej právnikmi, registrovanými zahraničnými právnikmi, certifikovanými verejnými účtovníkmi, daňovými účtovníkmi, architektmi, projektantmi, inšpektormi pozemkov a bývaní, súdnymi notármi, administratívnymi notármi, veterinárnymi lekármi alebo inými podobnými osobami. – Výdavky za nehody, ktoré súvisia s vlastníctvom, používaním alebo správou lietadla, automobilu alebo plavidla alebo vozidla mimo ponuky, alebo ktoré vyplývajú zo zodpovednosti za vlastníctvo, používanie alebo správu lietadla, automobilu alebo plavidla alebo vozidla mimo ponuky, s vylúčením akejkoľvek škody spôsobenej používaním alebo správou automobilu alebo plavidla alebo vozidla mimo zariadenia pri používaní takéhoto automobilu alebo plavidla alebo vozidla mimo zariadenia ako ponuky. – Výdavky za nehody, ktoré možno pripísať stavebným prácam v prenajatej ponuke alebo ponuke, ktorej správou je hostiteľ poverený, alebo ktoré z takýchto stavebných prác vyplývajú, ako napríklad renovácia, rozšírenie alebo búranie, s výnimkou prípadov, keď sa hostiteľ zapája do práce svojho vlastného podniku. – Výdavky za nehody alebo zodpovednosť vyplývajúce zo zničenia ponuky, ktorú má hostiteľ prenajatú alebo ktorej správou je poverený, v dôsledku zemetrasení, erupcií, povodní, cunami alebo podobných prírodných javov okrem prípadov, keď je škoda spôsobená požiarom. – A podobne.

  Nároky z poistenia

  Oznámenie o nehode

  Ak si hostiteľ všimne ujmu na zdraví alebo poškodenie majetku hosťa alebo majetku tretej strany, mal by to okamžite oznámiť Airbnb, pretože môže mať nárok na poistné plnenie. Podobne, ak sa hostiteľ dozvie o škode na majetku, ktorý vlastní, mal by o tom informovať Airbnb, keď sa s hosťom nedokáže dohodnúť na vyriešení prípadu do 72 hodín od prvého kontaktovania hosťa, pretože sa naň môže vzťahovať poistenie.

  Žiadosť o plnenie poistnej zmluvy

  Tento prehľad poistenia hostiteľa v Japonsku neobsahuje všetky podmienky, obmedzenia a vylúčenia z poistnej zmluvy. Ak chcete požiadať o kópiu poistnej zmluvy, kontaktujte Aon Japan Ltd. a uveďte údaje svojho účtu Airbnb.

  Poskytujúca poisťovňa

  Sompo Japan Insurance Inc.