Ak chcete získať prístup k navrhovaným výsledkom, prejdite dopredu
  Tento obsah nie je dostupný vo vami vybranom jazyku, preto sme ho zatiaľ sprístupnili v najbližšom dostupnom jazyku.

  Ako Airbnb chráni hostiteľov

  Prečítajte si viac o zavedených ochranných opatreniach Airbnb.
  Od autora Airbnb dňa 4. feb 2020
  3-minútové čítanie
  Aktualizované 21. júl 2023

  Výnimočné vlastnosti

  Či už ste nový hostiteľ, alebo sa len zaoberáte myšlienkou, že by ste mohli hostiť, možno máte otázky týkajúce sa ochrany vášho bývania a majetku pri ubytovaní cestovateľov u seba. Prípady poškodenia a bezpečnostných incidentov sú mimoriadne zriedkavé. Airbnb má však zavedených mnoho ochranných opatrení pre hostiteľov aj hostí.

  Profily a hodnotenia

  Airbnb vám pomáha spoznať hostí. Keď používate okamžitú rezerváciu, môžete si prispôsobiť nastavenia a pridať ďalšie požiadavky na hosťa nad rámec našich požiadaviek na rezerváciu pre všetkých hostí. A keď uprednostňujete manuálne žiadosti o rezervácie, pred prijatím rezervácie si môžete pozrieť profily hostí a prečítať si hodnotenia od predchádzajúcich hostiteľov.

  Keďže sa hostitelia a hostia môžu navzájom hodnotiť až po dokončení rezervácie, máte istotu, že spätná väzba, ktorú čítate, je založená na reálnych skúsenostiach. Takisto môžete používať zabezpečený nástroj Airbnb na posielanie správ, hosťom položiť potrebné otázky a tiež im objasniť, čo sa od nich očakáva, a to všetko kedykoľvek pred ich pobytom.

  AirCover pre hostiteľov

  AirCover pre hostiteľov je komplexná ochrana pre všetkých hostiteľov na Airbnb. Prostredníctvom overenia totožnosti hostí im vopred poskytuje záruky, že hostia, ktorí si u nich vytvorili rezerváciu, nie sú v skutočnosti niekým iným. Takisto im pomáha znižovať riziko rušivých večierkov a poškodenia majetku pomocou technológie preverovania rezervácií.

  AirCover pre hostiteľov zahŕňa poistenie zodpovednosti hostiteľa do výšky 1 milión USD a ochranu hostiteľa proti škodám do výšky 3 milióny USD, pričom krytie sa poskytuje na umelecké diela, cennosti, zaparkované autá, lode a iné vozidlá a ďalšie predmety.

  Prečítajte si viac o AirCover pre hostiteľov.

  Základné pravidlá

  Základné pravidlá pre hostí predstavujú skupinu vynútiteľných noriem, ktoré musia všetci hostia dodržiavať. Základné pravidlá vyžadujú, aby hostia pristupovali k vašim priestorom s rešpektom, dodržiavali pravidlá pobytu, v prípade problémov okamžite komunikovali a nechávali po sebe bývanie v stave, ktorý si nevyžaduje nadmerné upratovanie. Každý hosť, ktorý si bývanie rezervuje, vyjadrí súhlas s týmito pravidlami ešte pred vytvorením rezervácie.

  Zabezpečenie účtu

  Airbnb prijíma mnoho opatrení na ochranu vášho účtu, ako napríklad nutnosť dodatočnej autentifikácie pri pokuse o prihlásenie sa z nového telefónu alebo počítača a odosielanie upozornení pri vykonaní nejakých zmien v účte. Pokiaľ používate Airbnb počas celého procesu, teda na komunikáciu, rezerváciu aj platbu, chránia vás zásady a záruky spoločnosti Airbnb.

  Nepretržitá podpora

  Celosvetová zákaznícka podpora Airbnb je pripravená pomôcť vám v 62 jazykoch s týmito záležitosťami:

  • pomoc pri zmene rezervácie,
  • vrátenie peňazí,
  • mediácia.

  Viac informácií o našich zásadách a ochranných opatreniach

  S týmito ochrannými opatreniami môžete prijímať hostí s istotou. Ďalšie podrobnosti o dôležitých spôsoboch, akými Airbnb udržiava bezpečnosť hostiteľov, nájdete v časti AirCover pre hostiteľov.

  AirCover pre hostiteľov a jeho ochrana hostiteľov proti škodám, poistenie zodpovednosti hostiteľa a poistenie zodpovednosti pri zážitkoch sa nevzťahujú na hostiteľov, ktorí ponúkajú pobyty alebo zážitky v Japonsku, kde platia poistenie hostiteľa v Japonsku a poistné krytie zážitku v Japonsku, ani na hostiteľov, ktorí ponúkajú pobyty prostredníctvom spoločnosti Airbnb Travel LLC. Na hostiteľov, ktorí ponúkajú pobyty alebo zážitky v pevninskej Číne, sa vzťahuje plán poistného krytia hostiteľa v Číne . Nezabúdajte, že všetky poistné limity sú uvedené v USD.

  Poistenie zodpovednosti hostiteľa a poistenie zodpovednosti pri zážitkoch poskytujú poisťovatelia tretích strán. Ak ste hostiteľom pobytov v Spojenom kráľovstve, poistenie zodpovednosti hostiteľa poskytuje spoločnosť Zurich Insurance Company Ltd. a pre hostí v Spojenom kráľovstve ho bez ďalších nákladov zabezpečuje a uzatvára spoločnosť Airbnb UK Services Limited, ustanovený zástupca spoločnosti Aon UK Limited, ktorý je oprávnený a regulovaný Úradom pre finančný dohľad (FCA). Registračné číslo FCA spoločnosti Aon je 310451. Môžete si to skontrolovať v Registri finančných služieb alebo kontaktovaním FCA na čísle 0800 111 6768. Poistenie zodpovednosti hostiteľa a poistenie zodpovednosti pri zážitkoch v rámci programu AirCover pre hostiteľov reguluje Úrad pre finančný dohľad (FCA). Ostatné produkty a služby sú neregulované produkty a zabezpečuje ich spoločnosť Airbnb UK Services Limited. FPAFF405LC

  Ochrana hostiteľov proti škodám nie je poistením a nesúvisí s poistením zodpovednosti hostiteľa. V rámci ochrany hostiteľa proti škodám vám budú nahradené určité škody spôsobené hosťami vo vašom bývaní a na vašom majetku, ak hosť tieto škody nezaplatí. V prípade ponúk v štáte Washington sú zmluvné povinnosti Airbnb v rámci ochrany hostiteľov proti škodám kryté poistnou zmluvou zakúpenou spoločnosťou Airbnb. Ochrana hostiteľov proti škodám podlieha podmienkam a výnimkám.

  Informácie uvedené v tomto článku sa mohli od uverejnenia zmeniť.

  Výnimočné vlastnosti

  Airbnb
  4. feb 2020
  Bolo to užitočné?