OCHRANA HOSTITEĽOV

Poistné krytie hostiteľa

V zriedkavých prípadoch, keď sa počas poisteného pobytu u vás niekto zraní alebo sa poškodí jeho majetok, môžete byť chránení poistením primárnej zodpovednosti za škody až do výšky 1 000 000 USD.

V zriedkavých prípadoch, keď sa počas poisteného pobytu u vás niekto zraní alebo sa poškodí jeho majetok, môžete byť chránení poistením primárnej zodpovednosti za škody až do výšky 1 000 000 USD.

Dostupné pre hostiteľov na celom svete*
Chráni hostiteľov od príchodu až po odchod
Bezkonkurenčná úroveň v odvetví cestovného ruchu

*Doesn’t apply to hosts who offer accommodations through Airbnb Travel, LLC, hosts in mainland China, hosts in Japan, or hosts of experiences.

Čo je kryté?

Poistné krytie hostiteľa môže zahŕňať:

– vašu právnu zodpovednosť v prípade ujmy na zdraví hostí alebo iných osôb, – vašu právnu zodpovednosť za poškodenie majetku patriaceho hosťom alebo iným osobám, – vašu právnu zodpovednosť za poškodenie spoločných priestorov, ako sú haly budov alebo susedné objekty, spôsobené hosťom alebo inými osobami.

Poistné krytie hostiteľa nezahŕňa:

– Poškodenie alebo ujma na zdraví v dôsledku úmyselného konania (nie nehody) – Strata príjmu – Poškodenie vášho bývania alebo majetku (tie môžu byť chránené hostiteľskou zárukou Airbnb)

Hostite s istotou

Prijali sme rozsiahle opatrenia, ktoré pomôžu udržať vás, vaše bývanie a hostí v bezpečí.

Prijali sme rozsiahle opatrenia, ktoré pomôžu udržať vás, vaše bývanie a hostí v bezpečí.

Overenie totožnosti

Môžete vyžadovať, aby vaši hostia absolvovali overenie totožnosti predtým, ako potvrdíme ich rezerváciu. Hostia možno budú musieť poskytnúť Airbnb osobné údaje na účely overenia, ako napríklad úradný doklad totožnosti.

Nonstop podpora

Ak sa vám, vášmu majetku alebo hosťom niečo stane, náš globálny tím komunitnej podpory je pripravený pomôcť. Ak máte otázku týkajúcu sa poistného krytia hostiteľa, kontaktujte nás a my vás nasmerujeme na príslušného poskytovateľa.

Pravidlá pobytu

Ak chcete pomôcť hosťom stanoviť si správne očakávania, môžete pridať pravidlá pobytu, s ktorými musia hostia ešte pred rezerváciou súhlasiť. Ak hosť po vytvorení rezervácie poruší niektoré z týchto pravidiel, rezerváciu môžete zrušiť.

Keďže som v minulosti bol hosťom, 
nemal som už také veľké obavy. Vedel som, že moje bývanie bude poistené... 
a že hostia sa budú voči nemu správať úctivo.“
Keďže som v minulosti bol hosťom, 
nemal som už také veľké obavy. Vedel som, že moje bývanie bude poistené... 
a že hostia sa budú voči nemu správať úctivo.“

Uslan, hostiteľ v Londýne

Uslan, hostiteľ v Londýne

Keďže som v minulosti bol hosťom, 
nemal som už také veľké obavy. Vedel som, že moje bývanie bude poistené... 
a že hostia sa budú voči nemu správať úctivo.“
Keďže som v minulosti bol hosťom, 
nemal som už také veľké obavy. Vedel som, že moje bývanie bude poistené... 
a že hostia sa budú voči nemu správať úctivo.“

Uslan, hostiteľ v Londýne

Uslan, hostiteľ v Londýne

Zaviazali sme sa podporovať bezpečnú a dôveryhodnú komunitu na celom svete.

Zaviazali sme sa podporovať bezpečnú a dôveryhodnú komunitu na celom svete.

Rada: Chráňte si svoje bývanie

Minimalizujte výskyty udalostí eliminovaním nebezpečenstva zakopnutia alebo jeho zreteľným označením. Upevnite odkryté káble, uistite sa, že schody sú bezpečné a odstráňte alebo uzamknite nebezpečné predmety. Vybavte svoje bývanie bezpečnostnými prvkami, ako sú detektory oxidu uhoľnatého, detektory dymu, hasiaci prístroj a lekárnička.

Rada: Chráňte si svoje bývanie

Minimalizujte výskyty udalostí eliminovaním nebezpečenstva zakopnutia alebo jeho zreteľným označením. Upevnite odkryté káble, uistite sa, že schody sú bezpečné a odstráňte alebo uzamknite nebezpečné predmety. Vybavte svoje bývanie bezpečnostnými prvkami, ako sú detektory oxidu uhoľnatého, detektory dymu, hasiaci prístroj a lekárnička.

Proces nárokovania poistného plnenia

1. Poistný formulár je vyplnený

Keď hostiteľ, hosť alebo tretia strana kontaktuje komunitnú podporu, Airbnb poskytne informácie o procese podávania žiadosti.

2. Poisťovateľ vymenuje likvidátora, ktorý následne nárok preskúma

Po vyplnení poistného formulára sa s hostiteľom v mene poisťovne spojí likvidátor s cieľom prediskutovať nárok a zhromaždiť informácie.

3. Poistná udalosť sa prešetruje

Likvidátor poistnej udalosti tretej strany vyrieši poistnú udalosť v súlade s podmienkami poistného krytia hostiteľa a platnými zákonmi a predpismi v príslušnej jurisdikcii.

Host Protection Insurance is subject to certain terms, conditions, and exclusions. 
To learn more, download a comprehensive program summary.

Odpovede na vaše otázky

Musím niečo urobiť, aby sa na mňa vzťahovala ochrana v rámci poistného krytia hostiteľa?

Nie. Všetci hostitelia sú automaticky krytí okrem tých, ktorí ponúkajú ubytovanie prostredníctvom spoločnosti Airbnb Travel, LLC.

Vyjadrením súhlasu s ponúkaním objektu na Airbnb alebo pokračovaním v jeho ponúkaní na Airbnb vyjadrujete súhlas so zahrnutím do poistného krytia hostiteľov pre prípad vzniku nárokov počas pobytov cez Airbnb v súlade s podmienkami poistnej zmluvy.

Ak by ste chceli toto poistné krytie zrušiť, je potrebné vykonať všetky tieto kroky: – [Pošlite nám e-mail](mailto: epi-opt-out@airbnb.com) z e-mailovej adresy priradenej k vášmu hostiteľskému účtu. – Uveďte svoje celé meno a telefónne číslo priradené k vášmu hostiteľskému účtu. – Uveďte presný názov svojej ponuky.

Upozorňujeme, že e-mailová adresa na zrušenie krytia sa okrem spracovania žiadostí o odhlásenie nekontroluje.

Čo je to hostiteľská záruka Airbnb?

Hostiteľská záruka Airbnb poskytuje hostiteľovi ochranu až do výšky 1 000 000 USD za škody na poistenom majetku v zriedkavých prípadoch poškodenia hosťami nad rámec kaucie alebo ak sa neuplatňuje žiadna kaucia.

Program hostiteľskej záruky sa nevzťahuje na hotovosť a cenné papiere, zberateľské predmety, vzácne umelecké diela, šperky, domáce zvieratá ani osobnú zodpovednosť. Odporúčame, aby si hostitelia pri prenájme svojho bývania zabezpečili alebo odstránili cennosti. Program tiež nepokrýva straty alebo škody na majetku spôsobené opotrebovaním. Viac informácií

Aký je rozdiel medzi hostiteľskou zárukou Airbnb a poistným krytím hostiteľa?

Hostiteľská záruka a program poistného krytia hostiteľa sú dva samostatné programy, ktoré Airbnb ponúka na ochranu hostiteľov v prípade poškodenia alebo ujmy na zdraví.

Hostiteľská záruka: Hostiteľská záruka Airbnb je navrhnutá tak, aby chránila hostiteľov v zriedkavých prípadoch poškodenia ich majetku, objektu alebo bývania hosťom, ktorý sa v danom bývaní ubytoval. Hostiteľská záruka nie je poistením majiteľa alebo prenajímateľa objektu ani ho nenahrádza.

Poistné krytie hostiteľa: Program poistného krytia hostiteľa je poistenie navrhnuté tak, aby chránilo hostiteľov v prípade, keď si tretia strana nárokuje odškodnenie za ujmu na zdraví alebo poškodenie majetku. Program poistného krytia hostiteľa je dostupný pre hostiteľov bez ohľadu na ich iné poistenia, ale ako primárne poistné krytie bude slúžiť len pri incidentoch súvisiacich s pobytom cez Airbnb. Viac informácií

Ako súvisí poistenie majiteľa bývania s Airbnb?

Poistné krytie hostiteľa Airbnb slúži ako primárne poistenie a poskytuje krytie zodpovednosti za škody pre hostiteľov a prípadne ich prenajímateľov za určitých podmienok, obmedzení a výnimiek.

Ak máte otázky týkajúce sa toho, ako toto poistenie súvisí s poistením vlastníka alebo prenajímateľa bývania, mali by ste sa o svojom krytí poradiť so svojím poskytovateľom poistenia. Niektoré poistné zmluvy chránia majiteľov bývaní a nájomcov pred určitými žalobami v prípade úrazu návštevníka, iné nie. Vždy je dobré informovať svojho poisťovateľa o prenajímaní svojho bývania, aj keď zodpovednosť za škody vznikajúca počas pobytu cez Airbnb by mala byť krytá poistným krytím hostiteľa. Viac informácií

Čo je to poistné krytie zážitku?

Poistné krytie zážitku je krytie primárnej zodpovednosti hostiteľa zážitku voči tretej strane v prípade, že hosťovi alebo inej tretej strane vznikne počas zážitku ujma na zdraví alebo poškodenie majetku. Krytie je do výšky 1 milióna USD na zážitok a oprávnenosť krytia závisí od typu zážitku. Krytie hostí je obmedzené osobitným horným limitom 1 milión USD počas trvania poistnej zmluvy, pričom sa môžu uplatňovať určité podmienky, obmedzenia a výnimky. Viac informácií

Čo mám ako hostiteľ vedieť o kauciách?

Pre svoju ponuku môžete požadovať kauciu. Môže ju žiadať aj Airbnb, ak sa domnieva, že to pomôže ochrániť hostiteľov. Týka sa to len malého percenta rezervácií.

Kaucie požadované hostiteľom: Vždy máte možnosť vyžiadať si kauciu sami. Ak sa tak rozhodnete, výšku kaucie takisto určujete vy. Pri kauciách požadovaných hostiteľom hostia kauciu neplatia v čase vytvárania rezervácie. Zúčtuje sa im len vtedy, keď si uplatníte nárok prostredníctvom nášho centra riešenia problémov.

Kaucie požadované Airbnb: Vždy hľadáme spôsoby, ako zabezpečiť, aby naša komunita hostiteľov a hostí mala s Airbnb čo najlepšie skúsenosti. Preto môžeme v prípade určitého malého počtu rezervácií nezávisle požadovať kauciu, aj keď ju vy nevyžadujete. Vychádzame pritom z rôznych faktorov, ako sú čas rezervácie alebo vlastnosti ponuky. Viac informácií

Ste pripravení začať hostiť?

Ste pripravení začať hostiť?