Dôvera a bezpečnosť

Vaša bezpečnosť je našou prioritou

Vytvorenie sveta, kam môže skutočne patriť každý, si vyžaduje základ dôvery založený na konzistentných očakávaniach správania hostiteľa a hosťa. Tieto normy komunity sme zaviedli s cieľom pomôcť usmerňovať správanie a kodifikovať hodnoty, ktoré sú základom našej globálnej komunity.

Toto je živý dokument, pretože neustále zdokonaľujeme náš prístup tak, aby spĺňal potreby našej komunity. Týchto päť noriem – bezpečnosť, ochrana, spravodlivosť, autenticita a spoľahlivosť – však zostáva ústrednými piliermi nášho úsilia o zaistenie bezpečnosti a posilnenie spolupatričnosti. Stále pracujeme na tom, aby sme sa uistili, že sú dodržiavané a presadzované.

Bezpečnosť

Vaša skúsenosť s Airbnb sa začína v momente, keď dobrodružstvo prijmete. To je možné len vtedy, keď veríte tejto komunite a cítite sa v bezpečí. Preto požadujeme, aby ste sa zdržali ohrozovania alebo vyhrážania.

Poškodzovanie seba alebo iných

Nesmiete spáchať fyzické alebo sexuálne útoky, sexuálne zneužívanie, sexuálne obťažovanie, domáce násilie, lúpeže, obchodovanie s ľuďmi, iné násilné činy ani držať nikoho proti jeho vôli. Členovia nebezpečných organizácií vrátane teroristov, organizovaného zločinu a násilných rasistických skupín nie sú v tejto komunite vítaní. Airbnb sa zaväzuje podľa potreby spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní a reagovať na platné žiadosti orgánov činných v trestnom konaní.

Samovraždu, sebapoškodzovanie, poruchy príjmu potravy a užívanie tvrdých drog berieme mimoriadne vážne a pracujeme na pomoci ľuďom v núdzi.

Vyhrážanie sa komukoľvek

Svojimi slovami alebo fyzickými činmi by ste nemali vyjadrovať úmysel niekomu ublížiť. Hrozby sebapoškodzovania berieme rovnako vážne ako skutky a ak si uvedomíme hrozbu, môžeme zasiahnuť.

Vytváranie nebezpečných situácií

Vo svojej ponuke by ste nemali mať nezabezpečené zbrane, riziká ochorenia alebo nebezpečné zvieratá, ani by ste nemali vytvárať podmienky, ktoré zvyšujú pravdepodobnosť požiaru alebo bránia úniku v prípade núdze.

Zabezpečenie

Členovia komunity Airbnb zdieľajú svoje bývania, štvrte a zážitky. Či už ponúkate svoje bývanie ako hostiteľ alebo zažívate hostiteľskú pohostinnosť ako hosť, mali by ste sa cítiť bezpečne. Žiadame vás, aby ste rešpektovali majetok, informácie a osobné veci iných osôb.

Krádež, vandalizmus alebo vydieranie

Nemali by ste brať majetok, ktorý nie je váš, používať niekoho cudzí majetok bez ich povolenia, kopírovať kľúče alebo doklady totožnosti iných osôb, poškodzovať cudzí majetok, zostať v ponukách po ukončení, ani sa vyhrážať ľubovoľným osobám udelením nízkeho hodnotenia alebo akýmkoľvek iným postihom alebo ujmou, aby ste získali odškodnenie alebo iné výhody.

Nevyžiadaná pošta, neoprávnené získavanie údajov alebo podvod

Nemali by ste uskutočňovať transakcie mimo platobného systému Airbnb, páchať podvody s rezerváciami, kreditnými kartami alebo praním špinavých peňazí, pokúšať sa presmerovať návštevnosť na iné stránky alebo uvádzať na trh nesúvisiace produkty, odkláňať platby určené pre iných, zneužívať náš systém odporúčaní alebo podávať nepravdivé informácie o ostatných členoch komunity.

Porušovanie súkromia alebo práv duševného vlastníctva iných osôb

Nemali by ste špehovať iných ľudí. Prítomnosť kamier vo vašej ponuke nie je dovolená, pokiaľ nie je informácia o nich vopred zverejnená a nie sú viditeľné. Nikdy však nie sú povolené v súkromných priestoroch (ako sú kúpeľne alebo spálne). Nemali by ste vstupovať do účtov iných osôb bez povolenia ani porušovať ich súkromie, autorské práva alebo ochranné známky.

Spravodlivosť

Globálna komunita Airbnb je rovnako rozmanitá, jedinečná a živá, ako svet okolo nás. Spravodlivosť je to, čo nás drží pokope, čo nám umožňuje navzájom si dôverovať, bezproblémovo sa integrovať do komunít a cítiť, že tam môžeme skutočne patriť.

Diskriminačné správanie alebo nenávistné prejavy

Pri každej komunikácii by ste sa mali ku každému správať s rešpektom. Preto by ste mali dodržiavať všetky platné zákony a nezaobchádzať s ostatnými odlišne z dôvodu ich rasy, etnického pôvodu, štátnej a náboženskej príslušnosti, sexuálnej orientácie, pohlavia, rodovej identity, zdravotného postihnutia alebo vážnych chorôb. Rovnako nie je dovolené urážať ostatných na základe týchto charakteristík.

Šikanovanie alebo obťažovanie iných

Nemali by ste zdieľať osobné údaje, aby ste zahanbili alebo vydierali iných, útočili na iných nežiaducim správaním, ohovárali iných alebo porušovali naše štandardy hodnotenia a obsahu.

Znepokojenie okolitej komunity

Nemali by ste rušiť spoločné priestory, zaobchádzať so susedmi ako s "personálom recepcie", vytvárať všadeprítomné nepríjemnosti pre ľudí okolo seba alebo neustále ignorovať znepokojenia susedov alebo komunity.

Autentickosť

Vaše zážitky na Airbnb by mali byť plné nádherných momentov a prekvapujúcich dobrodružstiev. Keďže naša komunita je vybudovaná na dôvere, autenticita je nevyhnutná – vyžaduje si rovnováhu spoločných očakávaní, úprimné interakcie a presné detaily.

Skresľovanie informácií o sebe

Nemali by ste uvádzať falošné meno alebo dátum narodenia, používať ponuky na komerčné účely bez povolenia vášho hostiteľa, organizovať podujatia alebo párty bez súhlasu vášho hostiteľa, viesť duplicitné účty alebo vytvárať účet, ak máte menej ako 18 rokov.

Klamlivý opis vašich priestorov

Nemali by ste poskytovať nepresné údaje o polohe, mať nesprávnu dostupnosť, zavádzať ľudí o type, povahe alebo podrobnostiach svojej ponuky, nahrádzať jednu ponuku inou, vytvárať falošné alebo podvodné ponuky, zanechávať falošné hodnotenia, zapájať sa do klamlivej tvorby cien alebo nezverejňovať problémy s rizikami a obývateľnosťou.

Zážitky, ktoré sú len transakciami

Airbnb začalo ako služba umožňujúca ľuďom deliť sa o svoje bývanie. Hoci sa Airbnb od začiatku rozrástlo a zdieľanie bývania sa rozšírilo po celom svete, stále očakávame, že každá ponuka nie je len transakciou, ale miestom, kde sa hostia môžu cítiť ako doma.

Spoľahlivosť

Každý zážitok na Airbnb je jedinečný a každý detail je špecifický pre bývanie, susedstvo a hostiteľa. Keďže naša komunita prijíma záväzky na základe týchto detailov, musíme si navzájom dôverovať – či už ide o včasnú komunikáciu, stav bývania alebo očakávania, ktoré sme si stanovili.

Poskytovanie neobývateľných priestorov

Nemali by ste poskytovať priestory s nedostatočnou čistotou, či utajeným nedostatkom tečúcej vody alebo elektriny. Nemali by ste poskytovať priestory, ktoré nie sú legitímnymi spálňami (napr. vybavenie na kempovanie), ktoré nie sú počas pobytu nehybné (napr. pohybujúce sa člny), alebo ktoré nemajú prístup k vyhradeným toaletným zariadeniam (napr. nasmerovanie hostí na používanie verejných záchodov a kúpeľní).

Porušenie záväzkov

Ak neexistujú poľahčujúce okolnosti, nemali by ste zrušiť po termíne stanovenom v príslušných storno podmienkach. Nemali by ste tiež zlyhať pri umožnení príchodu, zaplatení alebo dodržiavaní pravidiel hostiteľského domu.

Nereagovanie

Nemali by ste mať trvale a neustále nízke hodnotenia, nereagovať počas rezervácie alebo počas celého pobytu, neposkytovať primeranú mieru kontaktu pre hostiteľstvo, alebo odmietať zúčastniť sa na našom procese riešenia problémov.