ZHRNUTIE POISTENIA

Poistenie hostiteľov v Japonsku

ZHRNUTIE POISTENIA

Poistenie hostiteľov v Japonsku

Čo je poistenie hostiteľov v Japonsku?

Poistenie hostiteľov v Japonsku sa vzťahuje na prípady, keď hostiteľovi* vznikne zodpovednosť alebo iné výdavky v súvislosti so zranením iných osôb alebo škodou na majetku iných osôb v dôsledku zdieľania bývania cez platformu Airbnb, a prípady, keď hostiteľovi vznikne ujma v podobe poškodenia jeho vlastného majetku v dôsledku pobytu hosťa*. V prípadoch, keď je majetok vo vlastníctve hostiteľa poškodený v dôsledku pobytu hosťa, sa poistné krytie uplatní, keď spor medzi hostiteľom a hosťom nie je možné vyriešiť ich vzájomnou dohodou a hostiteľ kontaktuje Airbnb.

Poistenie hostiteľov v Japonsku je poistný program, ktorý poskytuje spoločnosť Sompo Japan Insurance Inc.

Hostitelia nemusia platiť poistné, aby mohli využívať výhody programu poistenia hostiteľov v Japonsku.

Prečítajte si nasledujúce informácie o poistnom krytí v rámci poistenia hostiteľov v Japonsku.

Čo je poistenie hostiteľov v Japonsku?

Poistenie hostiteľov v Japonsku sa vzťahuje na prípady, keď hostiteľovi* vznikne zodpovednosť alebo iné výdavky v súvislosti so zranením iných osôb alebo škodou na majetku iných osôb v dôsledku zdieľania bývania cez platformu Airbnb, a prípady, keď hostiteľovi vznikne ujma v podobe poškodenia jeho vlastného majetku v dôsledku pobytu hosťa*. V prípadoch, keď je majetok vo vlastníctve hostiteľa poškodený v dôsledku pobytu hosťa, sa poistné krytie uplatní, keď spor medzi hostiteľom a hosťom nie je možné vyriešiť ich vzájomnou dohodou a hostiteľ kontaktuje Airbnb.

Poistenie hostiteľov v Japonsku je poistný program, ktorý poskytuje spoločnosť Sompo Japan Insurance Inc.

Hostitelia nemusia platiť poistné, aby mohli využívať výhody programu poistenia hostiteľov v Japonsku.

Prečítajte si nasledujúce informácie o poistnom krytí v rámci poistenia hostiteľov v Japonsku.

Čo je poistenie hostiteľov v Japonsku?

Poistenie hostiteľov v Japonsku sa vzťahuje na prípady, keď hostiteľovi* vznikne zodpovednosť alebo iné výdavky v súvislosti so zranením iných osôb alebo škodou na majetku iných osôb v dôsledku zdieľania bývania cez platformu Airbnb, a prípady, keď hostiteľovi vznikne ujma v podobe poškodenia jeho vlastného majetku v dôsledku pobytu hosťa*. V prípadoch, keď je majetok vo vlastníctve hostiteľa poškodený v dôsledku pobytu hosťa, sa poistné krytie uplatní, keď spor medzi hostiteľom a hosťom nie je možné vyriešiť ich vzájomnou dohodou a hostiteľ kontaktuje Airbnb.

Poistenie hostiteľov v Japonsku je poistný program, ktorý poskytuje spoločnosť Sompo Japan Insurance Inc.

Hostitelia nemusia platiť poistné, aby mohli využívať výhody programu poistenia hostiteľov v Japonsku.

Prečítajte si nasledujúce informácie o poistnom krytí v rámci poistenia hostiteľov v Japonsku.

Obdobie poistenia

Obdobie poistenia v rámci aktuálneho poistného programu je od 31. júla 2023 do 31. júla 2024.

Obdobie poistenia

Obdobie poistenia v rámci aktuálneho poistného programu je od 31. júla 2023 do 31. júla 2024.

Obdobie poistenia

Obdobie poistenia v rámci aktuálneho poistného programu je od 31. júla 2023 do 31. júla 2024.

Rozsah pôsobnosti a podmienky


Rozsah a podmienky uplatnenia krytia z poistenia hostiteľov v Japonsku

Rozsah pôsobnosti a podmienkyRozsah a podmienky uplatnenia krytia z poistenia hostiteľov v Japonsku

Rozsah pôsobnosti a podmienkyRozsah a podmienky uplatnenia krytia z poistenia hostiteľov v Japonsku
Náhrada škody na majetku vo vlastníctve hostiteľa
V súlade s platnými podmienkami a výnimkami bude poistné krytie hostiteľa v Japonsku vyplatené za zničenie ponuky* a osobného majetku vo vlastníctve hostiteľa*, ku ktorému došlo v dôsledku pobytu hosťa*. Poistné krytie v prípade poškodenia ponuky, ktorú si hostiteľ prenajíma alebo ktorej správou je poverený, sa môže poskytnúť v rámci dodatočného krytia opísaného nižšie.

Náhrada pri zodpovednosti hostiteľa za ujmu na zdraví alebo poškodenie majetku
Poistenie hostiteľov v Japonsku sa vzťahuje aj na zodpovednosť hostiteľov za ujmu na zdraví alebo poškodenie majetku hosťa alebo iných osôb počas pobytu hosťa v ponuke rezervovanej na platforme Airbnb, ktoré je spôsobené podnikaním v oblasti zdieľania bývania.*

Náhrada výdavkov, ktoré vznikli hostiteľovi v súvislosti s platbami, ktoré musí zaplatiť iným osobám na vyriešenie nehôd spojených so zranením alebo poškodením majetku
V prípadoch, keď hostiteľovi vzniknú výdavky v dôsledku platby, ktorú je povinný zaplatiť na vyriešenie nehody, pri ktorej došlo k ujme na zdraví alebo poškodeniu majetku hosťa alebo iných osôb, sa môže poistenie hostiteľov v Japonsku vzťahovať na krytie výdavkov, ktoré hostiteľovi vznikli. Aby sa toto krytie mohlo uplatniť, nehoda musí byť spôsobená podnikom pôsobiacim v oblasti zdieľania bývania a musí nastať počas pobytu hosťa v ponuke rezervovanej na platforme Airbnb. Každé krytie uvedené vyššie podlieha platným podmienkam a výnimkám z poistnej zmluvy v rámci poistenia hostiteľov v Japonsku.

1. Ubytovanie, na ktoré sa vzťahuje poistenie

Poistenie hostiteľa v Japonsku sa vzťahuje na ponuku, ktorú hostiteľ vlastní, má v prenájme alebo ktorej správou je poverený, na účely podnikania v oblasti zdieľania bývania.

(*) Ponukou sa rozumejú zariadenia, ktoré boli schválené podľa Zákona o podnikaní v hoteloch, certifikované podľa Zákona o osobitných oblastiach národnej stratégie alebo oznámené podľa Zákona o podnikaní v oblasti ubytovania, alebo iné zariadenia, v ktorých sa vykonáva podobné podnikanie v oblasti ubytovania, ale za predpokladu, že sú splnené všetky tieto požiadavky:
 • zariadenia sú vo vlastníctve hostiteľa, hostiteľ ich má v prenájme alebo boli hostiteľovi zverené na spravovanie;
 • zariadenia sú uvedené na webovej lokalite Airbnb a
 • zariadenia si rezervuje a používa osoba, ktorá súhlasila s podmienkami poskytovania služby Airbnb a použila webovú lokalitu Airbnb. Ubytovacie zariadenia zahŕňajú mobilné domy, autobusy, kempingové autá, domy na stromoch a ďalšie zariadenia, ktoré sú zaparkované a používajú sa ako ubytovacie zariadenia. Zahrnuté sú aj lode a plavidlá, ak sa používajú ako ubytovacie zariadenia.


2. Hostiteľ/hostitelia

(*) Hostitelia sú osoby, ktoré pôsobia v podnikaní v oblasti zdieľania bývania, ktoré poskytujú ponuky a majú na to licenciu alebo iné povolenie v súlade s platnými právnymi predpismi.

3. Hosť/hostia

(*) Hostia sú v rámci podnikania v oblasti zdieľania bývania používateľmi, a to vrátane tých osôb, ktoré pozval používateľ, a tých osôb, ktoré spoločne používajú zariadenie v rámci podnikania v oblasti zdieľania bývania.

(*) Podnikanie v oblasti zdieľania bývania znamená podnikanie v hoteloch stanovené v Zákone o podnikaní v hoteloch (zákon č. 138 z roku 1948), podnikanie stanovené v Zákone o osobitných oblastiach národnej stratégie (zákon č. 107 z roku 2013) alebo podnikanie v oblasti ubytovania stanovené v Zákone o podnikaní v oblasti ubytovania (zákon č. 65 z roku 2017) alebo iné podobné podnikanie v oblasti ubytovania a všetky činnosti vykonávané v rámci alebo mimo takejto ponuky súvisiace so službami uvedenými vyššie.
Náhrada škody na majetku vo vlastníctve hostiteľa
V súlade s platnými podmienkami a výnimkami bude poistné krytie hostiteľa v Japonsku vyplatené za zničenie ponuky* a osobného majetku vo vlastníctve hostiteľa*, ku ktorému došlo v dôsledku pobytu hosťa*. Poistné krytie v prípade poškodenia ponuky, ktorú si hostiteľ prenajíma alebo ktorej správou je poverený, sa môže poskytnúť v rámci dodatočného krytia opísaného nižšie.

Náhrada pri zodpovednosti hostiteľa za ujmu na zdraví alebo poškodenie majetku
Poistenie hostiteľov v Japonsku sa vzťahuje aj na zodpovednosť hostiteľov za ujmu na zdraví alebo poškodenie majetku hosťa alebo iných osôb počas pobytu hosťa v ponuke rezervovanej na platforme Airbnb, ktoré je spôsobené podnikaním v oblasti zdieľania bývania.*

Náhrada výdavkov, ktoré vznikli hostiteľovi v súvislosti s platbami, ktoré musí zaplatiť iným osobám na vyriešenie nehôd spojených so zranením alebo poškodením majetku
V prípadoch, keď hostiteľovi vzniknú výdavky v dôsledku platby, ktorú je povinný zaplatiť na vyriešenie nehody, pri ktorej došlo k ujme na zdraví alebo poškodeniu majetku hosťa alebo iných osôb, sa môže poistenie hostiteľov v Japonsku vzťahovať na krytie výdavkov, ktoré hostiteľovi vznikli. Aby sa toto krytie mohlo uplatniť, nehoda musí byť spôsobená podnikom pôsobiacim v oblasti zdieľania bývania a musí nastať počas pobytu hosťa v ponuke rezervovanej na platforme Airbnb. Každé krytie uvedené vyššie podlieha platným podmienkam a výnimkám z poistnej zmluvy v rámci poistenia hostiteľov v Japonsku.

1. Ubytovanie, na ktoré sa vzťahuje poistenie

Poistenie hostiteľa v Japonsku sa vzťahuje na ponuku, ktorú hostiteľ vlastní, má v prenájme alebo ktorej správou je poverený, na účely podnikania v oblasti zdieľania bývania.

(*) Ponukou sa rozumejú zariadenia, ktoré boli schválené podľa Zákona o podnikaní v hoteloch, certifikované podľa Zákona o osobitných oblastiach národnej stratégie alebo oznámené podľa Zákona o podnikaní v oblasti ubytovania, alebo iné zariadenia, v ktorých sa vykonáva podobné podnikanie v oblasti ubytovania, ale za predpokladu, že sú splnené všetky tieto požiadavky:

 • zariadenia sú vo vlastníctve hostiteľa, hostiteľ ich má v prenájme alebo boli hostiteľovi zverené na spravovanie;
 • zariadenia sú uvedené na webovej lokalite Airbnb a
 • zariadenia si rezervuje a používa osoba, ktorá súhlasila s podmienkami poskytovania služby Airbnb a použila webovú lokalitu Airbnb. Ubytovacie zariadenia zahŕňajú mobilné domy, autobusy, kempingové autá, domy na stromoch a ďalšie zariadenia, ktoré sú zaparkované a používajú sa ako ubytovacie zariadenia. Zahrnuté sú aj lode a plavidlá, ak sa používajú ako ubytovacie zariadenia.

 • 2. Hostiteľ/hostitelia

  (*) Hostitelia sú osoby, ktoré pôsobia v podnikaní v oblasti zdieľania bývania, ktoré poskytujú ponuky a majú na to licenciu alebo iné povolenie v súlade s platnými právnymi predpismi.

  3. Hosť/hostia

  (*) Hostia sú v rámci podnikania v oblasti zdieľania bývania používateľmi, a to vrátane tých osôb, ktoré pozval používateľ, a tých osôb, ktoré spoločne používajú zariadenie v rámci podnikania v oblasti zdieľania bývania.

  (*) Podnikanie v oblasti zdieľania bývania znamená podnikanie v hoteloch stanovené v Zákone o podnikaní v hoteloch (zákon č. 138 z roku 1948), podnikanie stanovené v Zákone o osobitných oblastiach národnej stratégie (zákon č. 107 z roku 2013) alebo podnikanie v oblasti ubytovania stanovené v Zákone o podnikaní v oblasti ubytovania (zákon č. 65 z roku 2017) alebo iné podobné podnikanie v oblasti ubytovania a všetky činnosti vykonávané v rámci alebo mimo takejto ponuky súvisiace so službami uvedenými vyššie.

  Poistné krytie

  Horná hranica platná počas obdobia poistenia je 100 000 000 JPY na nehodu s niekoľkými výnimkami.

  Poistné krytie

  Horná hranica platná počas obdobia poistenia je 100 000 000 JPY na nehodu s niekoľkými výnimkami.

  Poistné krytie

  Horná hranica platná počas obdobia poistenia je 100 000 000 JPY na nehodu s niekoľkými výnimkami.

  Výnimky z poistného krytia  Hlavné položky, na ktoré sa nevzťahuje poistenie hostiteľa v Japonsku (doložky týkajúce sa náhrady škôd na majetku vo vlastníctve hostiteľa)

  Výnimky z poistného krytia  Hlavné položky, na ktoré sa nevzťahuje poistenie hostiteľa v Japonsku (doložky týkajúce sa náhrady škôd na majetku vo vlastníctve hostiteľa)

  Výnimky z poistného krytia  Hlavné položky, na ktoré sa nevzťahuje poistenie hostiteľa v Japonsku (doložky týkajúce sa náhrady škôd na majetku vo vlastníctve hostiteľa)
  Položky, ktoré nie sú súčasťou ponuky:

  • Mena, peniaze, vzácny kov vo forme tehličiek, bankovky alebo cenné papiere.
  • Pôda, voda alebo akákoľvek iná látka v pôde alebo na pôde. To sa však nevzťahuje na pozemkové úpravy pozostávajúce zo záhradnej úpravy krajiny, ciest a chodníkov (ale vzťahuje sa na akúkoľvek pridanú pôdu alebo pozemok pod takýmto majetkom) alebo na vodu, ktorá je obsiahnutá v akejkoľvek uzavretej nádrži, akomkoľvek potrubnom systéme alebo akomkoľvek inom spracovateľskom zariadení.
  • Zvieratá vrátane hospodárskych zvierat a domácich zvierat.
  • Existujúce stromy a plodiny.
  • Lode, lietadlá, kozmické lode a satelity. To sa však nevzťahuje na plavidlá, ktoré nie sú prevádzkované a používajú sa ako ponuka.
  • Vozidlá. To sa však nevzťahuje na žiadne vozidlo, ktoré nie je prevádzkované a používa sa ako ponuka.
  • Podzemné bane alebo banské šachty alebo akýkoľvek majetok v takýchto baniach alebo šachtách.
  • Priehrady a hrádze.
  • Majetok v preprave.
  • Prenosové a rozvodné vedenia viac ako 305 metrov od ponuky.


  • Hlavné prípady, keď sa peniaze z poistného krytia nevyplácajú:
  • Vojna, použitie sily cudzou krajinou, revolúcia, zmocnenie sa vlády, občianska vojna, ozbrojené povstanie alebo iné podobné incidenty alebo nepokoje.
  • Poškodenie spôsobené žiarením, výbuchom alebo inou škodou spôsobenou jadrovou reakciou alebo rozpadom atómového jadra jadrového palivového materiálu alebo jadrového zdrojového materiálu, rádioaktívneho prvku, rádioizotopu alebo materiálu kontaminovaného takýmto materiálom alebo nehodou, ktorú možno pripísať tomuto materiálu, s výnimkou jadrových reakcií alebo jadrového rozpadu atómových jadier rádioizotopov na lekárske, vedecké alebo priemyselné použitie.
  • Terorizmus.
  • Skutočné alebo hroziace zlomyseľné použitie jedovatých biologických alebo chemických materiálov.
  • Škody vzniknuté pred pobytom hosťa v ponuke rezervovanej na platforme Airbnb alebo po jeho pobyte.
  • Poškodenie spôsobené úmyselným pochybením alebo hrubou nedbanlivosťou hostiteľov.
  • Iné podobné situácie.
  Položky, ktoré nie sú súčasťou ponuky:

 • Mena, peniaze, vzácny kov vo forme tehličiek, bankovky alebo cenné papiere.
 • Pôda, voda alebo akákoľvek iná látka v pôde alebo na pôde. To sa však nevzťahuje na pozemkové úpravy pozostávajúce zo záhradnej úpravy krajiny, ciest a chodníkov (ale vzťahuje sa na akúkoľvek pridanú pôdu alebo pozemok pod takýmto majetkom) alebo na vodu, ktorá je obsiahnutá v akejkoľvek uzavretej nádrži, akomkoľvek potrubnom systéme alebo akomkoľvek inom spracovateľskom zariadení.
 • Zvieratá vrátane hospodárskych zvierat a domácich zvierat.
 • Existujúce stromy a plodiny.
 • Lode, lietadlá, kozmické lode a satelity. To sa však nevzťahuje na plavidlá, ktoré nie sú prevádzkované a používajú sa ako ponuka.
 • Vozidlá. To sa však nevzťahuje na žiadne vozidlo, ktoré nie je prevádzkované a používa sa ako ponuka.
 • Podzemné bane alebo banské šachty alebo akýkoľvek majetok v takýchto baniach alebo šachtách.
 • Priehrady a hrádze.
 • Majetok v preprave.
 • Prenosové a rozvodné vedenia viac ako 305 metrov od ponuky.

 • Hlavné prípady, keď sa peniaze z poistného krytia nevyplácajú:

 • Vojna, použitie sily cudzou krajinou, revolúcia, zmocnenie sa vlády, občianska vojna, ozbrojené povstanie alebo iné podobné incidenty alebo nepokoje.
 • Poškodenie spôsobené žiarením, výbuchom alebo inou škodou spôsobenou jadrovou reakciou alebo rozpadom atómového jadra jadrového palivového materiálu alebo jadrového zdrojového materiálu, rádioaktívneho prvku, rádioizotopu alebo materiálu kontaminovaného takýmto materiálom alebo nehodou, ktorú možno pripísať tomuto materiálu, s výnimkou jadrových reakcií alebo jadrového rozpadu atómových jadier rádioizotopov na lekárske, vedecké alebo priemyselné použitie.
 • Terorizmus.
 • Skutočné alebo hroziace zlomyseľné použitie jedovatých biologických alebo chemických materiálov.
 • Škody vzniknuté pred pobytom hosťa v ponuke rezervovanej na platforme Airbnb alebo po jeho pobyte.
 • Poškodenie spôsobené úmyselným pochybením alebo hrubou nedbanlivosťou hostiteľov.
 • Iné podobné situácie.
 • Hlavné prípady, keď sa peniaze z poistenia nevyplácajú (doložky týkajúce sa náhrady za zodpovednosť a výdavky, ktoré vznikli hostiteľovi)


  • Vojna, použitie sily cudzou krajinou, revolúcia, zmocnenie sa vlády, občianska vojna, ozbrojené povstanie alebo iné podobné incidenty alebo nepokoje.
  • Poškodenie spôsobené žiarením, výbuchom alebo inou škodou spôsobenou jadrovou reakciou alebo rozpadom atómového jadra jadrového palivového materiálu alebo jadrového zdrojového materiálu, rádioaktívneho prvku, rádioizotopu alebo materiálu kontaminovaného takýmto materiálom alebo nehodou, ktorú možno pripísať tomuto materiálu, s výnimkou jadrových reakcií alebo jadrového rozpadu atómových jadier rádioizotopov na lekárske, vedecké alebo priemyselné použitie.
  • Poškodenie spôsobené úmyselným pochybením hostiteľov.
  • Výdavky alebo zodpovednosť voči príbuzným, ktorí žijú s hostiteľmi, s výnimkou prípadov, keď hostiteľovi vznikne zodpovednosť alebo výdavky na nevyhnutné platby takýmto príbuzným za poškodenie ponuky, ktorú si hostiteľ prenajal alebo ktorej správou bol poverený.
  • Výdavky alebo zodpovednosť vyplývajúce z telesného postihnutia, ktoré vznikli zamestnancom hostiteľov pri vykonávaní práce pre hostiteľov.
  • V prípadoch, keď existuje osobitná dohoda o náhrade škody medzi hostiteľom a inou osobou, sa zodpovednosť určí na základe takejto dohody.
  • Výdavky na nehody alebo zodpovednosť spôsobené odpadovými vodami alebo emisiami.
  • Výdavky na úrazy alebo zodpovednosť vyplývajúca z odbornej práce vykonávanej právnikmi, registrovanými zahraničnými právnikmi, certifikovanými verejnými účtovníkmi, daňovými účtovníkmi, architektmi, projektantmi, inšpektormi pozemkov a bytov, súdnymi pisármi, administratívnymi pisármi, veterinárnymi lekármi alebo inými podobnými osobami.
  • Výdavky za nehody, ktoré súvisia s vlastníctvom, používaním alebo správou lietadla, automobilu alebo plavidla alebo vozidla mimo ponuky alebo ktoré vyplývajú zo zodpovednosti za vlastníctvo, používanie alebo správu lietadla, automobilu alebo plavidla alebo vozidla mimo ponuky, s vylúčením akejkoľvek škody spôsobenej používaním alebo správou automobilu alebo plavidla alebo vozidla mimo zariadenia pri používaní takéhoto automobilu alebo plavidla alebo vozidla mimo zariadenia ako ponuky.
  • Výdavky za nehody, ktoré možno pripísať stavebným prácam v prenajatej ponuke alebo ponuke, ktorej správou je hostiteľ poverený, alebo ktoré vyplývajú zo zodpovednosti za takéto stavebné práce, napríklad renovácia, rozšírenie alebo búranie, s výnimkou prípadov, keď sa hostiteľ zapája do práce svojho vlastného podniku.
  • Výdavky za nehody alebo zodpovednosť vyplývajúce zo zničenia ponuky, ktorú má hostiteľ prenajatú alebo ktorej správou je poverený, v dôsledku zemetrasení, erupcií, povodní, cunami alebo podobných prírodných javov okrem prípadov, keď je škoda spôsobená požiarom.
  • Iné podobné situácie.

 • Vojna, použitie sily cudzou krajinou, revolúcia, zmocnenie sa vlády, občianska vojna, ozbrojené povstanie alebo iné podobné incidenty alebo nepokoje.
 • Poškodenie spôsobené žiarením, výbuchom alebo inou škodou spôsobenou jadrovou reakciou alebo rozpadom atómového jadra jadrového palivového materiálu alebo jadrového zdrojového materiálu, rádioaktívneho prvku, rádioizotopu alebo materiálu kontaminovaného takýmto materiálom alebo nehodou, ktorú možno pripísať tomuto materiálu, s výnimkou jadrových reakcií alebo jadrového rozpadu atómových jadier rádioizotopov na lekárske, vedecké alebo priemyselné použitie.
 • Poškodenie spôsobené úmyselným pochybením hostiteľov.
 • Výdavky alebo zodpovednosť voči príbuzným, ktorí žijú s hostiteľmi, s výnimkou prípadov, keď hostiteľovi vznikne zodpovednosť alebo výdavky na nevyhnutné platby takýmto príbuzným za poškodenie ponuky, ktorú si hostiteľ prenajal alebo ktorej správou bol poverený.
 • Výdavky alebo zodpovednosť vyplývajúce z telesného postihnutia, ktoré vznikli zamestnancom hostiteľov pri vykonávaní práce pre hostiteľov.
 • V prípadoch, keď existuje osobitná dohoda o náhrade škody medzi hostiteľom a inou osobou, sa zodpovednosť určí na základe takejto dohody.
 • Výdavky na nehody alebo zodpovednosť spôsobené odpadovými vodami alebo emisiami.
 • Výdavky na úrazy alebo zodpovednosť vyplývajúca z odbornej práce vykonávanej právnikmi, registrovanými zahraničnými právnikmi, certifikovanými verejnými účtovníkmi, daňovými účtovníkmi, architektmi, projektantmi, inšpektormi pozemkov a bytov, súdnymi pisármi, administratívnymi pisármi, veterinárnymi lekármi alebo inými podobnými osobami.
 • Výdavky za nehody, ktoré súvisia s vlastníctvom, používaním alebo správou lietadla, automobilu alebo plavidla alebo vozidla mimo ponuky alebo ktoré vyplývajú zo zodpovednosti za vlastníctvo, používanie alebo správu lietadla, automobilu alebo plavidla alebo vozidla mimo ponuky, s vylúčením akejkoľvek škody spôsobenej používaním alebo správou automobilu alebo plavidla alebo vozidla mimo zariadenia pri používaní takéhoto automobilu alebo plavidla alebo vozidla mimo zariadenia ako ponuky.
 • Výdavky za nehody, ktoré možno pripísať stavebným prácam v prenajatej ponuke alebo ponuke, ktorej správou je hostiteľ poverený, alebo ktoré vyplývajú zo zodpovednosti za takéto stavebné práce, napríklad renovácia, rozšírenie alebo búranie, s výnimkou prípadov, keď sa hostiteľ zapája do práce svojho vlastného podniku.
 • Výdavky za nehody alebo zodpovednosť vyplývajúce zo zničenia ponuky, ktorú má hostiteľ prenajatú alebo ktorej správou je poverený, v dôsledku zemetrasení, erupcií, povodní, cunami alebo podobných prírodných javov okrem prípadov, keď je škoda spôsobená požiarom.
 • Iné podobné situácie.
 • Nároky z poistenia

  Nároky z poistenia

  Oznámenie o nehode


  Ak si hostiteľ všimne ujmu na zdraví alebo poškodenie majetku hosťa alebo majetku tretej strany, mal by to okamžite oznámiť Airbnb, pretože môže mať nárok na poistné plnenie. Podobne, ak sa hostiteľ dozvie o škode na majetku, ktorý vlastní, mal by o tom informovať Airbnb, keď sa s hosťom nedokáže dohodnúť na vyriešení prípadu do 72 hodín od prvého kontaktovania hosťa, pretože sa naň môže vzťahovať poistenie.

  Žiadosť o plnenie z poistnej zmluvy


  Tento prehľad poistenia hostiteľov v Japonsku neobsahuje všetky podmienky, obmedzenia a vylúčenia z poistnej zmluvy. Ak chcete požiadať o kópiu poistnej zmluvy, kontaktujte spoločnosť Aon Japan Ltd. a uveďte údaje o svojom účte Airbnb.

  Poisťovňa uzatvárajúca poistenie


  Sompo Japan Insurance Inc.