Ako praktikovať inkluzívnu pohostinnosť a bojovať proti predpojatosti

Odborníci pripravili užitočné stratégie a ponúkajú usmernenia pre hostiteľov.
Od autora Airbnb dňa 26. dec 2019
11-minútové čítanie
Aktualizované 14. jún 2022

Výnimočné vlastnosti

Airbnb predpokladá, že cestovanie môže pomôcť posilniť vzájomné prepojenie a vybudovať otvorenejší svet, ktorý umožní všetkým začleniť sa. Diskriminácia je veľmi reálnou prekážkou tohto prepojenia, a preto je veľmi dôležité zaoberať sa ňou.

Keďže chceme hostiteľom a hosťom pomôcť pochopiť diskrimináciu a predsudky, ktoré ju spôsobujú, Airbnb nadviazalo spoluprácu s poprednými sociálnymi psychológmi Dr. Robertom W. Livingstonom z Harvardskej univerzity a Dr. Peterom Glickom z Lawrence University. Usmernenia a osvedčené postupy v tomto článku sa inšpirovali ich výskumom a znalosťami.

Predsudky vs. diskriminácia: V čom je rozdiel?

Predpojatosťou sa označujú pocity alebo predpoklady o osobe na základe určitých čŕt, ako sú rasa, náboženstvo, národnostný pôvod, etnický pôvod, zdravotné postihnutie, pohlavie, rodová identita, sexuálna orientácia alebo vek. Diskriminácia je to, keď sa voči niekomu správate odlišne na základe jeho čŕt. Predsudky nie vždy vedú k diskriminácii, ale diskriminácia tu má obvykle počiatok.

Čo sú implicitné predsudky?

Predsudky existujú prevažne na úrovni podvedomia a často sa nazývajú „implicitné predsudky“. Implicitné predsudky môžu ovplyvniť spôsob, akým pristupujeme k ľuďom, čo nás niekedy navádza k diskriminácii bez toho, aby sme si to uvedomovali.

Predsudky založené na pohlaví a LGBTQ

Rodové roly sú hlboko zakorenené v spoločnosti a či už si ich uvedomujeme alebo nie, väčšina z nás ich používa na rozhodovanie o tom, ako by sa podľa nás ľudia mali správať. Rodové stereotypy majú zásadné dôsledky pre LGBTQ ľudí (lesbičky, homosexuáli, bisexuáli, transsexuáli, nerozhodnutí, nebinárni), pretože ich identity sa vymykajú spoločenským normám.

Bez ohľadu na to, čo si myslíte o otázkach pohlavia a LGBTQ, je dôležité mať na pamäti, že na pohostenie druhých nemusíte prijať ich názory alebo životný štýl.

Rola stereotypov

Jedným zo spôsobov, ako sa predsudky prejavujú, je prostredníctvom stereotypov. Stereotyp je rozšírený, ale príliš zjednodušený či zveličený obraz alebo predstava konkrétneho typu osoby. Každý do určitej miery používa stereotypy – niekedy vedome, niekedy nevedomky. Stereotypné vnímanie skupín ľudí môže často viesť k diskriminačnému správaniu, od neúmyselných urážok až po extrémne prípady nespravodlivosti.

Ako môžete konať

Diskriminácia je proti základným hodnotám Airbnb a na našej platforme je zakázaná. Dá sa kontrolovať a dá sa jej vyhnúť, aj keď vychádza zo skrytej predpojatosti.

Tu je niekoľko krokov, ktoré môže každý hostiteľ podniknúť v boji proti predpojatosti a na zabezpečenie vytvárania inkluzívnejšej komunity:

   • Hovorte otvorene. Pridajte do svojho profilu správu, že vaše dvere sú otvorené pre všetkých. Nielenže tým dáte hosťom najavo, že sú vítaní, ale môže to inšpirovať aj iných hostiteľov, aby tiež podporovali hodnoty rôznorodosti a začlenenia.
   • Používajte rovnaké štandardy pre všetkých. Vytvorte skupinu objektívnych kritérií, podľa ktorých budete zakaždým posudzovať každého potenciálneho hosťa. Vyhovujú vám napríklad termíny? Môžete prijať počet hostí, ktorí sa chcú ubytovať? Ak sú vaše kritériá v jednotlivých situáciách neucelené, do vášho rozhodovania môžu zasahovať predsudky.
   • Rozhodujte sa uvážlivo. Pred prijatím alebo odmietnutím hosťa si ujasnite, prečo ste sa tak rozhodli, a toto rozhodnutie si sami pre seba zdôvodnite na základe kritérií, ktoré ste si stanovili. Opýtajte sa seba, či by ste nemali problém povedať hosťovi tvárou v tvár dôvod, prečo ste ho odmietli.
   • Odnaučte sa stereotypy. Jedným z mála osvedčených spôsobov, ako naozaj zvrátiť skrytú predpojatosť, je vyhľadávať zážitky a informácie, ktoré vyvracajú stereotypy. Vykročte zo svojej komfortnej zóny a spoznávajte ľudí z rôznych prostredí alebo komunít. Prijímajte hostí Airbnb z rôznych spoločenských vrstiev. Pozitívny kontakt a sociálna interakcia môžu zmierňovať predsudky.

   Pozrite si rady na zabezpečenie toho, aby sa všetci hostia cítili vítaní

   Informácie uvedené v tomto článku sa mohli od uverejnenia zmeniť.

   Výnimočné vlastnosti

   Airbnb
   26. dec 2019
   Bolo to užitočné?