Ak chcete získať prístup k navrhovaným výsledkom, prejdite dopredu

  Všetko, čo potrebujete vedieť o programe AirCover pre hostiteľov

  Komplexná ochrana. Vždy k dispozícii, vždy zadarmo. Iba na Airbnb.
  Od autora Airbnb dňa 11. máj 2022
  5 min. video
  Aktualizované 6. máj 2022

  Výnimočné vlastnosti

  • AirCover pre hostiteľov zahŕňa ochranu hostiteľov proti škodám vo výške 1 milión USD a poistenie zodpovednosti hostiteľa vo výške 1 milión USD.

  • Ochrana proti škodám zahŕňa ochranu pred stratou príjmu ako aj novú ochranu proti škodám spôsobeným domácimi zvieratami, hĺbkové čistenie a mnoho ďalších vecí.

  Naši hostitelia sú srdcom aj dušou Airbnb. Kľúčovou súčasťou našej práce je počúvať vás a práve vaša spätná väzba nás priviedla k vytvoreniu programu AirCover pre hostiteľov.

  Povedali ste nám, že potrebujete väčšiu ochranu, ako aj rýchly a priamy proces náhrad. Čo ak hosť u vás fajčí a vy potrebujete špeciálne čistenie? Čo ak si pes hosťa spraví z vašej pohovky občerstvenie? 

  S Aircover pre hostiteľov môžete prijímať hostí s istotou. Okrem ochrany zodpovednosti vo výške 1 milión USD rozširuje AirCover pre hostiteľov ochranu proti škodám vo výške 1 milión USD, ktorú sme predtým ponúkali hostiteľom, o dodatočné krytie škôd spôsobených domácimi zvieratami, hĺbkové čistenie a mnoho iného.

  Ochrana proti škodám vo výške 1 mil. USD

  Ak hosť niekedy počas pobytu cez Airbnb poškodí vaše bývanie alebo majetok, AirCover pre hostiteľov vám ponúka ochranu proti škodám vo výške 1 milión USD. Už sme vám poskytli krytie pre prípad, že vám hosť zničí koberec pohárom červeného vína, a teraz vám vďaka rozšírenému krytiu pomôžeme aj v prípade, že vám mačka hosťa rozdriape záclony.

  Rozšírené krytie zahŕňa:

  • Ochranu proti škodám spôsobeným domácimi zvieratami: Neobávajte sa – škody spôsobené štvornohými hosťami sú kryté.
  • Ochranu v prípade hĺbkového čistenia: Uhradíme vám neočakávané náklady na čistenie, ako napríklad odstránenie zápachu z cigariet, ak hosť fajčí vo vašom bývaní.
  • Ochranu pred stratou príjmu: AirCover pre hostiteľov vám nahradí ušlý príjem v prípade, že zrušíte potvrdené rezervácie na Airbnb z dôvodu poškodenia spôsobeného hosťom.
  • 14-dňovú lehotu na podanie žiadosti: Ak hostia spôsobia škodu, máte 14 dní na to, aby ste požiadali o náhradu po ich odchode – bez ohľadu na to, či k vám už prišli noví hostia.
  • Rýchle náhrady: Škody spôsobené hosťom vám nahradíme rýchlo – zvyčajne do dvoch týždňov
  • Rýchlejšiu linku pre superhostiteľov: Teraz získate prístup na linku s prioritným smerovaním a rýchlejšie náhrady škôd.

  Ak potrebujete požiadať o náhradu škôd, stačí vyplniť žiadosť o AirCover pre hostiteľov v našom centre riešenia problémov. Po odoslaní žiadosti oznámime vášmu hosťovi, čo je poškodené alebo čo chýba. Váš hosť má potom 24 hodín na zaplatenie sumy, o ktorú žiadate. Ak hosť odmietne zaplatiť plnú sumu alebo nereaguje, budete môcť požiadať o pomoc zákaznícku podporu Airbnb.

  Získajte podrobnejšie informácie o ochrane hostiteľov proti škodám

  Poistenie zodpovednosti hostiteľa vo výške 1 mil. USD

  Poistenie zodpovednosti sa vzťahuje na hostiteľov v zriedkavých prípadoch, keď sa hosť počas pobytu u vás zraní alebo dôjde k poškodeniu alebo odcudzeniu jeho majetku. Zahrnutí sú aj ľudia, ktorí vám pomáhajú s hostiteľstvom, ako sú spoluhostitelia a upratovači, takže sa nemusíte obávať byť hostiteľmi na Airbnb.

  Poistenie zodpovednosti hostiteľa vás kryje v prípade, že sa zistí, že ste právne zodpovední za:

  • telesné zranenie hosťa (alebo iných osôb),
  • poškodenie alebo krádež majetku patriaceho hosťovi (alebo iným osobám),
  • poškodenie spoločných priestorov spôsobené hosťom (alebo inými osobami), ako sú haly budov a neďaleké objekty.

  Ak si potrebujete uplatniť nárok, stačí prejsť na náš formulár žiadosti o plnenie z poistenia zodpovednosti. Údaje budú odoslané nášmu dôveryhodnému poisťovateľovi tretej strany, ktorý postúpi váš nárok zástupcovi. Váš nárok bude vyriešený v súlade s podmienkami poistnej zmluvy.

  Ak ste hostiteľom zážitkov, vzťahuje sa na vás naše poistenie zodpovednosti pri zážitkoch.

  Získajte podrobnejšie informácie o poistení zodpovednosti hostiteľa .

  AirCover pre hostiteľov je inšpirovaný vašimi podnetmi. Zaväzujeme sa konať na základe vašej spätnej väzby a odporúčame vám, aby ste sa s nami podelili o svoje názory.

  Ochrana hostiteľa proti škodám, poistenie zodpovednosti hostiteľa a poistenie zodpovednosti pri zážitkoch sa nevzťahujú na hostiteľov, ktorí ponúkajú pobyty prostredníctvom spoločnosti Airbnb Travel, LLC, ani na hostiteľov s pobytmi v pevninskej Číne a Japonsku, kde platia plán poistného krytia hostiteľov v Číne, poistenie hostiteľov v Japonsku a poistenie zážitkov v Japonsku. Ochrana hostiteľov proti škodám nesúvisí s poistením zodpovednosti hostiteľa.

  Nezabúdajte, že všetky poistné sumy sú uvedené v USD a že existujú ďalšie podmienky, pravidlá a výnimky.

  Informácie uvedené v tomto článku sa mohli od uverejnenia zmeniť.

  Výnimočné vlastnosti

  • AirCover pre hostiteľov zahŕňa ochranu hostiteľov proti škodám vo výške 1 milión USD a poistenie zodpovednosti hostiteľa vo výške 1 milión USD.

  • Ochrana proti škodám zahŕňa ochranu pred stratou príjmu ako aj novú ochranu proti škodám spôsobeným domácimi zvieratami, hĺbkové čistenie a mnoho ďalších vecí.

  Airbnb
  11. máj 2022
  Bolo to užitočné?