Ak chcete získať prístup k navrhovaným výsledkom, prejdite dopredu

  Pravidlá obsahu Airbnb

  Zverejňovaním obsahu na Airbnb súhlasíte s dodržiavaním týchto pravidiel. Vyhradzujeme si právo odstrániť akýkoľvek obsah, úplne alebo čiastočne, ktorý porušuje tieto pravidlá, naše podmienky poskytovania služby, naše normy komunity, naše pravidlá hodnotenia, alebo z akéhokoľvek iného dôvodu podľa nášho vlastného uváženia.

  V prípade opakovaných alebo závažných porušení môžeme pozastaviť alebo natrvalo deaktivovať príslušné účty.

  Obsah môžete nahlásiť priamo alebo nás môžete kontaktovať a nahlásiť obsah, ktorý zrejme porušuje tieto zásady.

  Tento obsah nie je na Airbnb povolený:

  • obsah vytvorený výlučne na účely reklamy alebo iného komerčného obsahu vrátane log spoločnosti, odkazov alebo názvov spoločností;
  • spam, nevyžiadaný kontakt alebo obsah, ktorý sa opakovane zdieľa rušivým spôsobom;
  • obsah, ktorý schvaľuje alebo podporuje nezákonnú či škodlivú činnosť alebo ktorý je sexuálne explicitný, násilný, grafický, vyhrážajúci sa alebo obťažujúci;
  • diskriminačný obsah (viac informácií nájdete v našich antidiskriminačných zásadách);
  • snaha vydávať sa za inú osobu, účet alebo subjekt vrátane zástupcu Airbnb;
  • obsah, ktorý je nezákonný alebo porušuje práva inej osoby alebo subjektu vrátane práv duševného vlastníctva a práv na súkromie;
  • obsah, ktorý zahŕňa súkromné alebo dôverné informácie inej osoby vrátane obsahu, ktorý postačuje na určenie polohy ponuky.

  Zistite viac o pravidlách Airbnb pre obsah a koronavíruse.

  Porušenia pravidiel

  Nižšie sú uvedené porušenia pravidiel špecifické pre typ obsahu:

  Názvy ponúk

  • Názvy ponúk, ktoré obsahujú informácie nerelevantné pre typ ponuky, štýl alebo zážitok
  • Názvy ponúk, ktoré obsahujú symboly alebo emotikony

  Stránky ponuky alebo profilu

  • Ponuky a profily, ktoré poskytujú podvodné, nepravdivé, zavádzajúce alebo mylné informácie

  Komunitné centrum

  • Obsah, ktorý je nesúvisiaci, nekladie otázku alebo neponúka znalosti ako odpoveď na otázku v rámci väčšej diskusie
  • Trolovanie alebo opakované zacieľovanie na členov komunity

  Hodnotenia

  • Hodnotenia, ktoré sú zaujaté alebo vykazujú náznaky vydierania/podnecovania, konfliktu záujmov alebo priamej konkurencie
  • Hodnotenia, ktoré neobsahujú žiadne relevantné informácie o hostiteľovi alebo hosťovi, ponuke alebo zážitku, môžu byť odstránené. Hodnotenia, ktoré obsahujú prevažne nerelevantné informácie, takisto podliehajú odstráneniu, ale to len v prípade, keď by sa neočakávalo, že inak relevantné informácie zmysluplne informujú o rezervačných rozhodnutiach ostatných členov komunity.

  Zistite viac o pravidlách hodnotenia Airbnb a o  tom, ako Airbnb moderuje spory týkajúce sa hodnotenia.

  Vlastné adresy URL

  Získali ste potrebnú pomoc?