Ak chcete získať prístup k navrhovaným výsledkom, prejdite dopredu

  Požiadavky na ochranu zdravia a bezpečnosti pre pobyty na Airbnb

  Počas pandémie COVID-19 je dôležité mať na pamäti zdravie a bezpečnosť. Na základe pokynov Svetovej zdravotníckej organizácieamerického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb sme vypracovali súbor povinných bezpečnostných postupov súvisiacich s COVID-19 pre hostiteľov aj hostí ponúk na Airbnb. Okrem toho by ste mali poznať všeobecné usmernenia o ochrane zdravia a bezpečnosti súvisiace s ochorením COVID-19, naďalej sledovať platné cestovné obmedzenia a odporúčania vlád a dodržiavať všetky štátne a miestne zákony a usmernenia.

  Airbnb zaviedlo pokyny a programy, ktoré pomáhajú riešiť zdravotné a bezpečnostné problémy, ale tieto opatrenia nedokážu vylúčiť všetky riziká. Najmä ak patríte do kategórie osôb s vyšším rizikom (napr. ľudia nad 65 rokov alebo ľudia s existujúcimi zdravotnými problémami, ako je cukrovka alebo srdcové ochorenie), odporúčame vám, aby ste sa pri rozhodovaní o rezervovaní pobytu alebo zážitku na Airbnb poradili s odborníkom a prijali ďalšie preventívne opatrenia. Prečítajte si o usmerneniach o ochrane zdravia a bezpečnosti pre hostiteľov a hostí zážitkov na Airbnb.

  Bezpečnostné postupy súvisiace s ochorením COVID-19 (povinné)

  Noste rúško a dodržiavajte spoločenský odstup, ako sa to vyžaduje podľa miestnych právnych predpisov a usmernení

  Ak to vyžadujú miestne právne predpisy alebo usmernenia, musia všetci hostitelia a hostia súhlasiť s týmito postupmi:

  • Pri osobnej interakcii používajte rúško alebo iné prekrytie tváre.
  • Vždy dodržujte vzájomnú vzdialenosť 2 metre.

  Medzi jednotlivými pobytmi postupujte podľa päťkrokového postupu rozšíreného upratovania Airbnb

  Od všetkých hostiteľov a hostí sa vyžaduje, aby dodržiavali vyššie uvedené bezpečnostné postupy súvisiace s ochorením COVID-19 vrátane päťkrokového postupu rozšíreného upratovania Airbnb medzi jednotlivými pobytmi hostí. Hostiteľom, ktorí s týmito postupmi nesúhlasia, môžu byť zablokované kalendáre. Každý hostiteľ alebo hosť, ktorý opakovane poruší tieto usmernenia, môže čeliť iným dôsledkom vrátane pozastavenia účtu alebo odstránenia z komunity.

  Dodatočné usmernenia pre cestovanie a hostiteľstvo počas pandémie COVID-19

  Necestujte ani nehostite, ak ste nedávno prišli do kontaktu s ochorením COVID-19 alebo máte jeho príznaky

  V záujme ochrany zdravia a bezpečnosti našej komunity je pravidlom Airbnb, aby hostitelia (a všetci ľudia, ktorí môžu byť prítomní v ponuke pred pobytom alebo počas pobytu) nevstupovali do svojej ponuky (ponúk) ani neprichádzali so svojimi hosťami do priameho kontaktu. Hostia by sa ďalej nemali ubytovať v ponuke, ak platí niečo z uvedeného:

  • Ste práve infikovaní alebo ste mali pozitívny test na ochorenie COVID-19 za posledných 14 dní.
  • Máte podozrenie, že ste chorí alebo ste boli vystavení ochoreniu a čakáte na výsledky testov na potvrdenie alebo vyvrátenie diagnózy ochorenia COVID-19.
  • Vykazujete príznaky alebo sa obávate možnej infekcie ochorením COVID-19.
  • V posledných 14 dňoch ste boli v úzkom a trvalom kontakte s osobou, u ktorej bola potvrdená infekcia ochorením COVID-19 alebo u ktorej existuje podozrenie, že je infikovaná.*

  Podrobnejšie informácie o tom, čo robiť v prípade ochorenia alebo vystavenia ochoreniu COVID-19, nájdete v týchto dokumentoch:

  * Upozorňujeme, že pobyty pre pracovníkov v prvej línii podliehajú iným normám.

  Pravidelne si umývajte ruky

  Ruky si umývajte často, najmä ak ste v kontakte s ľuďmi mimo svojej rezervácie a dotýkate sa povrchov a náradia v spoločnom priestore.

  • Ruky si umývajte dôkladne mydlom a vodou aspoň 20 sekúnd.
  • Ak mydlo a voda nie sú ľahko dostupné, používajte dezinfekčný prostriedok na ruky, ktorý obsahuje aspoň 60 % alkoholu – naneste si ho na ruky a trite ich o seba, až kým nevyschnú.

   V spoločenských a spoločných priestoroch postupujte podľa miestnych zákonov alebo usmernení týkajúcich sa rúšok a spoločenského odstupu

   Keď sa nachádzate v spoločnom priestore (ako hostiteľ alebo hosť), dodržiavajte miestne zákony a usmernenia týkajúce sa nosenia rúška a dodržiavania spoločenského odstupu od všetkých, ktorí nie sú súčasťou vašej rezervácie. Hostitelia by mali zvážiť poskytnutie bezkontaktného príchodu a ubytovania vždy, keď je to možné.

   Nezabúdajte, že ak sa cítite nepríjemne pri pobyte vo vlastnej izbe alebo spoločnom priestore, zvážte namiesto toho rezerváciu celého objektu. Ak sa cítite nepríjemne pri hostení vlastnej izby alebo spoločného priestoru, môžete ponúknuť celý svoj objekt alebo pozastaviť hostenie, ak to nie je možné.

   Hostitelia by sa tiež mali riadiť miestnymi usmerneniami týkajúcimi sa hostenia vlastných izieb, spoločných priestorov a celkového počtu ľudí, ktorí sa môžu v ponuke zdržiavať.

   Poznámka: Od 20. augusta 2020 oznámilo Airbnb celosvetový zákaz akýchkoľvek večierkov a podujatí v ponukách Airbnb vrátane obmedzenia obsadenosti na 16 osôb. Tento zákaz večierkov sa vzťahuje na všetky budúce rezervácie na Airbnb a zostane v platnosti až do odvolania. Viac informácií nájdete v našich podmienkach pre večierky a podujatia.

   Dodatočné usmernenia pre hostiteľov vlastných izieb a spoločných priestorov

   Hostitelia ponúk s vlastnými izbami alebo spoločnými priestormi by tiež mali urobiť uvedené:

   • Obmedzte počet hostí podľa potreby, aby bolo možné dodržať spoločenský odstup vo všetkých spoločných priestoroch, ak to vyžadujú miestne právne predpisy alebo usmernenia.
   • Vetrajte spoločné priestory počas pobytu, ak je to bezpečné, ako je to uvedené v odbornom postupe upratovania.
   • Čistite a hygienicky čistite spoločné priestory (ako sú kúpeľne a kuchyne) tak často, ako je to možné.

   Niektoré vlády môžu hostiteľstvo vlastných alebo spoločných izieb obmedziť alebo na tieto priestory uložiť dodatočné povinnosti alebo požiadavky. Nezabudnite si prečítať všetky ďalšie bezpečnostné pokyny a pokyny k upratovaniu od štátnych alebo zdravotných orgánov vo svojej miestnej jurisdikcii a riaďte sa nimi.

   Čo robiť, ak máte pozitívny test na ochorenie COVID-19 počas pobytu alebo po ňom

   Ak ste prednedávnom mali pozitívny test na ochorenie COVID-19 alebo ste začali pociťovať akékoľvek príznaky ochorenia COVID-19, zvážte okrem informovania príslušných miestnych orgánov aj informovanie všetkých osôb, ktoré mohli byť zasiahnuté alebo potenciálne vystavené ochoreniu.

   Získali ste potrebnú pomoc?