Ak chcete získať prístup k navrhovaným výsledkom, prejdite dopredu

  Pevninská Čína: Poľahčujúce okolnosti v súvislosti s ochorením COVID-19

  Aktualizované 25. júna 2020

  Tento článok vysvetľuje, na ktoré prípady zrušení súvisiacich s COVID-19 sa vzťahujú naše zásady uplatnenia poľahčujúcich okolností v prípade rezervácií ubytovania a zážitkov cez Airbnb v pevninskej Číne od hostí z pevninskej Číny, a aké sú požiadavky. Ak sa už rezervácia začala (čas príchodu uplynul), poľahčujúca okolnosť sa neuplatní. Podrobnosti o krytí všetkých rezervácií s výnimkou vnútroštátnych rezervácií v pevninskej Číne nájdete v našom všeobecnom článku o poľahčujúcich okolnostiach v súvislosti s COVID-19. Ak chcete rezerváciu zrušiť podľa týchto zásad, budete musieť poskytnúť podpornú dokumentáciu pre svoju poľahčujúcu okolnosť.

  Ktoré rezervácie sú kryté

  Tieto zásady sa vzťahujú na rezervácie pobytov a zážitkov na Airbnb v pevninskej Číne vytvorené hosťami z pevninskej Číny. Umožňujú zrušiť rezerváciu, ak sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

  • Vzťahuje sa na ňu oficiálne vládne cestovné odporúčanie alebo obmedzenie, ktoré vám bráni v odcestovaní z miesta odchodu alebo vycestovaní do cieľa a
  •  
  • rezervácia bola vytvorená najneskôr do dátumu oznámenia odporúčania alebo obmedzenia a
  •  
  • dátum príchodu nie je vo viac ako 30-dňovom predstihu od dátumu zrušenia.

  Zásady sa nevzťahujú na rezervácie, ktoré už boli zrušené:

  • pred dátumom zverejnenia príslušných vládnych oznámení alebo
  • na základe vzájomnej dohody medzi hostiteľom a hosťom.

  Zoberte si napríklad výskyty COVID-19 v Pekingu v júni 2020. Pekinský magistrát a ministerstvo pre kontrolu chorôb oznámili 13. júna 2020, že úrovne rizika v niektorých regiónoch v Pekingu sa zvýšili na stredné alebo vysoké. V tomto príklade sa zásady nevzťahujú na žiadne zrušenia uskutočnené pred 13. júnom 2020 ani na rezervácie vytvorené po tomto dátume.

  Požadovaná dokumentácia

  Ak je vaša rezervácia oprávnená, kontaktujte nás do 14 dní od dátumu zrušenia. Požiadame vás o poskytnutie dokumentácie objasňujúcej dôvod, prečo nemôžete cestovať alebo hostiť. Dokumentáciu si pozrieme a ozveme sa vám. Vzhľadom na súčasnú situáciu s COVID-19 môže dochádzať k oneskoreniam.

  Dokumentácia pre jednotlivcov, ktorých sa to týka

  Pre hostí alebo hostiteľov pobytov a zážitkov na Airbnb:

  • Ak je región, v ktorom žijete, označený úradmi ako stredne rizikový alebo vysokorizikový z hľadiska COVID-19, alebo ak ukazuje farebný kód vašej zdravotnej súpravy (Health Kit) červenú alebo žltú farbu, musíte poskytnúť snímku obrazovky zdravotnej súpravy, oficiálne oznámenie o hodnotení úrovne rizika v danom regióne spolu s dokladom o pobyte a/alebo dôkazom o svojej polohe, ako je napríklad snímka obrazovky mapovej aplikácie.
  • Ak vám bolo diagnostikované ochorenie COVID-19, existuje podozrenie, že máte COVID-19, alebo ste z dôvodu COVID-19 v karanténe, musíte poskytnúť súvisiaci lekársky doklad alebo dokumentáciu poskytnutú úradmi.

  Dokumentácia pri obmedzeniach regiónu

  Ak platia v regióne pobytu alebo zážitku cez Airbnb cestovné obmedzenia z dôvodu COVID-19, hostiteľ musí poskytnúť dokumentáciu o tom, kde sa nachádza miesto pobytu alebo odohráva zážitok cez Airbnb. To zahŕňa:

  • karanténny príkaz vydaný miestnymi úradmi;
  • oficiálne cestovné obmedzenia alebo iné požiadavky miestnych úradov súvisiace s COVID-19;
  • oznámenie alebo upozornenie o obmedzení vstupu/odchodu pre budovu či priestor.

  Dokumentácia iných okolností súvisiacich s COVID-19

  • dôkaz o zrušení vašej leteckej alebo pozemnej prepravy poskytovateľom dopravy z dôvodu COVID-19 alebo relevantného verejného záujmu;
  • vaša menovka zamestnanca alebo súvisiaca dokumentácia poskytnutá vaším zamestnávateľom, z ktorej vyplývajú vaše lekárske povinnosti alebo povinnosti týkajúce sa kontroly chorôb v súvislosti s COVID-19.

  Ako to funguje

  Ak ste hosť, môžete si prečítať storno podmienky svojej rezervácie a  nájsť možnosti jej zrušenia a vrátenia peňazí výberom cesty na stránke Cesty. Ak vaša rezervácia nie je krytá, uplatňujú sa zvyčajné storno podmienky hostiteľa.

  Ak hostíte, informácie nájdete na svojom hostiteľskom ovládacom paneli.

  Odporúčame vám, aby ste sa obrátili na svojho hostiteľa alebo hosťa a prediskutovali s ním zrušenia a vracanie peňazí.

  Viac informácií

  V centre zdrojov sme starostlivo vybrali články na pomoc našej komunite v tomto období. Nájdete tu najnovšie informácie o našej reakcii na COVID-19, od aktuálnych informácií o zásadách až po zdroje pre hostiteľov a hostí.

  Môžete si prečítať aj zásady uplatnenia poľahčujúcich okolností týkajúce sa okolností nesúvisiacich s pandémiou COVID-19.

  Ak ste hostiteľom, odporúčame vám sledovať miestne požiadavky na prevenciu a ochranu pred ochorením COVID-19. Odporúčame vopred komunikovať s hosťom, overiť úroveň rizika v krajine, odkiaľ prichádza, a zistiť, či má potvrdenie o zdravotnom stave, ktoré sa požaduje vo vašej krajine.

  Žiadame všetkých členov komunity, aby pri interakcii s inými členmi našej komunity pamätali na rešpekt, začlenenie a naše antidiskriminačné zásady.

  Budeme naďalej kontrolovať uplatňovanie týchto zásad. Sledujte túto stránku, aby vám neušli aktualizácie a nové informácie.

  Získali ste potrebnú pomoc?

  Súvisiace články