Preskočiť na obsah.
  Ak chcete získať prístup k navrhovaným výsledkom, prejdite dopredu
  Aktualizácia o COVID-19
  Možnosti storna a vrátenia peňazí nájdete na stránke Cesty po výbere rezervácie. Naše zásady uplatnenia poľahčujúcich okolností sa vzťahujú len na určité rezervácie. Aktuálne informácie poskytujeme v 1. a 15. deň v mesiaci.
  Základy Airbnb

  Zásady uplatnenia poľahčujúcich okolností

  Poznámka: Tento článok nezohľadňuje okolnosti súvisiace s pandémiou koronavírusu (COVID-19). Prečítajte si náš článok o poľahčujúcich okolnostiach v súvislosti s ochorením COVID-19, v ktorom sa dozviete viac o krytí v prípade okolností súvisiacich s ochorením COVID-19 a najmä o obmedzení krytia v prípade rezervácií vytvorených po 14. marci 2020.

  Tieto zásady platia pre príchody do 19. januára 2021 (vrátane). Na príchody po tomto dátume sa budú uplatňovať aktualizované zásady uvedené nižšie.

  V platnosti do: 19. januára 2021

  Ako to funguje

  Ak musíte zrušiť rezerváciu z dôvodu neočakávanej a neovplyvniteľnej situácie, možno vám budeme môcť vrátiť peniaze alebo odpustiť sankcie za storno. Nižšie je uvedený zoznam okolností, na ktoré sa vzťahujú naše zásady uplatnenia poľahčujúcich okolností. Pred zrušením rezervácie skontrolujte, či je váš prípad uvedený v zozname nižšie a či môžete poskytnúť potrebnú dokumentáciu.

  Je dôležité mať na pamäti, že zrušenia rezervácií bez sankcií sú dostupné len v prípade poľahčujúcich okolností, ktoré nastanú pred oficiálnym dátumom príchodu v rámci vašej rezervácie. Okrem toho sa naše zásady uplatnenia poľahčujúcich okolností nevzťahujú na rezervácie v rámci programu Luxe ani Luxury Retreats, na ktoré sa vzťahujú osobitné podmienky vrátenia peňazí hosťovi programu Luxe.

  Okolnosti, ktoré vyžadujú dokumentáciu

  Úmrtie hostiteľa, hosťa alebo spoluhostiteľa, ďalšieho hosťa, blízkeho príbuzného alebo opatrovateľa. Požiadame vás o poskytnutie jedného z týchto dokumentov:

  • úmrtný list,
  • úmrtné oznámenie,
  • spravodajský článok s menom zosnulého,
  • policajná správa.

  Neočakávané vážne ochorenie alebo zranenie hostiteľa alebo niektorého z účastníkov. Vyžiadame si od vás lekársku správu potvrdzujúcu neschopnosť danej osoby hostiť alebo cestovať kvôli neočakávanej vážnej chorobe alebo zraneniu. Správa musí mať dátum vystavenia až po vytvorení rezervácie a musí byť poskytnutá do 14 dní od storna. V súčasnosti sa naše zásady uplatnenia poľahčujúcich okolností na už existujúce podmienky známe používateľovi v čase vytvorenia rezervácie nevzťahujú.

  Vládou nariadené povinnosti, ako sú účasť v porote, cestovné obmedzenia, súdne predvolania alebo vojenské nasadenie. Budeme požadovať kópiu oficiálneho dokumentu s dátumom vystavenia po vytvorení rezervácie a s menom osoby, ktorej sa príslušná povinnosť týka.

  Nepredvídané poškodenie objektu, údržba a problémy s vybavením ponuky Airbnb, v dôsledku čoho nie je bezpečné prijímať hostí alebo to bráni v prístupe k základnému vybaveniu, ako je tečúca voda. Netýka sa to plánovaných rekonštrukcií. Požiadame vás o poskytnutie všetkých nasledujúcich dokumentov:

  • doklad, že sa na odstránení problému pracuje;
  • časový odhad dokončenia opravy;
  • faktúra za vykonané opravy;
  • fotky poškodenia.

  Narušenia dopravy, ktoré znemožňujú cestovať do vašej destinácie vrátane cestných uzáver a zrušených letov, pričom nie sú žiadne alternatívne spôsoby cestovania. Patria sem aj uzávery a zrušenia v dôsledku prírodných katastrof, ako sú zemetrasenia alebo silné búrky. Požiadame vás o poskytnutie oznámenia o cestnej uzávere alebo dokumentácie od leteckej spoločnosti o zrušení letu a podpornej dokumentácie potvrdzujúcej, že nie je možné cestovať do vašej destinácie.

  Zrušenia vlakových, autobusových alebo trajektových spojov, pričom v ten istý deň neboli k dispozícii žiadne náhradné cesty. Požiadame vás o poskytnutie dokumentácie, z ktorej jasne vyplýva, že dopravca v daný deň neposkytoval služby, napríklad snímku obrazovky webovej lokality spoločnosti alebo odkaz na oficiálne vyhlásenie dopravcu.

  Okolnosti vyžadujúce osobitné overenie

  Pre tieto okolnosti neexistuje žiadna povinná dokumentácia, ale náš špecializovaný tím skontroluje každý prípad, aby sa uistil, či sa vás to priamo týka.

  Rezervácie v programe Krízového ubytovania, ktoré boli zrušené. Prečítajte si viac informácií o Krízovom ubytovaní.

  Prírodné katastrofy, teroristická činnosť a občianske/politické nepokoje, ktoré bránia hosťovi cestovať do destinácie alebo z nej, alebo kvôli ktorým je prijímanie hostí nebezpečné.

  Epidemické ochorenie alebo choroba, ktorá náhle postihne región alebo celú skupinu ľudí. Netýka sa to existujúcich ochorení, ktoré sú pre určitú oblasť typické, ako sú napríklad malária v Thajsku alebo horúčka dengue na Havaji. Akékoľvek aktualizácie našich podmienok týkajúcich sa vypuknutia choroby a rozsahu ich uplatňovania sa určia na základe oznámení Svetovej zdravotníckej organizácie a miestnych orgánov.

   Cestovné obmedzenia uvalené vládou, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo armádou, ktoré obmedzujú cestovanie do alebo z miesta ponuky alebo zážitku.

   Upozornenia týkajúce sa ohrozenia bezpečnosti a ochrany vydané pre miesto ponuky alebo zážitku alebo miesto odchodu na strane hosťa.

   Výpadky základných služieb, ktoré ovplyvňujú miesto ponuky alebo zážitku.

   Zmeny vo vízových alebo pasových povinnostiach, ktoré znemožňujú cesty do destinácie. Netýka sa to stratených dokladov alebo dokladov s vypršanou platnosťou.

   Ďalší postup

   Ak ste potvrdili, že vo vašom prípade sú splnené požiadavky uvedené vyššie, najprv zrušte rezerváciu bývania alebo zážitku Airbnb. Ak sa na vašu rezerváciu vzťahuje uznaná poľahčujúca okolnosť, dostanete upozornenie, že vaša rezervácia spĺňa podmienky storna bez sankcií, a ak ste hosť, peniaze vám budú vrátené v plnej výške.

   Ak vaša rezervácia nespĺňa podmienky automaticky, pokračujte v zrušení rezervácie a následne nás kontaktujte a uplatnite si nárok. Prevedieme vás ďalšími krokmi, vyžiadame si potrebnú dokumentáciu a počkáme na skontrolovanie vášho prípadu naším tímom. Nároky je nutné uplatniť do 14 dní od storna rezervácie.

   Poznámka: Zásady uplatnenia poľahčujúcich okolností uvedené nižšie sa vzťahujú na všetky príchody od 20. januára 2021 (vrátane). Na všetky príchody pred 20. januárom 2021 sa budú naďalej uplatňovať existujúce, vyššie uvedené zásady. Uplatňovanie týchto zásad na ochorenie COVID-19 sa nezmení, keď nové zásady nadobudnú účinnosť 20. januára 2021, a väčšina okolností súvisiacich s ochorením COVID-19 bude naďalej vylúčená.

   Zásady uplatnenia poľahčujúcich okolností

   Dátum nadobudnutia účinnosti: 20. januára 2021

   Prehľad

   Tieto zásady uplatnenia poľahčujúcich okolností vysvetľujú, ako sa riešia storná, keď po vytvorení rezervácie dôjde k nepredvídaným udalostiam, ktoré nemôžete ovplyvniť a ktoré znemožňujú dokončenie vašej rezervácie alebo robia dokončenie rezervácie nezákonným. Tieto zásady sa vzťahujú na rezervácie ubytovania aj zážitkov.

   Keď tieto zásady umožňujú storno, regulujú a majú prednosť pred storno podmienkami rezervácie. Hostia, ktorých sa týka udalosť, na ktorú sa tieto zásady vzťahujú, môžu svoju rezerváciu zrušiť a v závislosti od okolností získať peňažnú náhradu, cestovný kredit a/alebo inú protihodnotu. Hostitelia, ktorí sú ovplyvnení udalosťou, na ktorú sa tieto zásady vzťahujú, môžu rezerváciu zrušiťbez nepriaznivých dôsledkov, ale v závislosti od okolností sa ich kalendáre na dátumy zrušenej rezervácie môžu zablokovať.

   Ktoré udalosti sú zahrnuté

   Tieto zásady používajú pojem „udalosť“ na označenie nasledujúcich situácií, ktoré nastanú po vytvorení rezervácie, sú nepredvídateľné v čase vytvorenia rezervácie a bránia alebo právne zakazujú dokončenie rezervácie.

   Zmeny vládnych cestovných požiadaviek. Neočakávané zmeny vo vízových alebo pasových povinnostiach uložených vládnym úradom, ktoré bránia cestovaniu do destinácie. Netýka sa to stratených dokumentov alebo dokumentov s vypršanou platnosťou alebo iných osobných okolností súvisiacich s povolením hosťa cestovať.

   Vyhlásené núdzové situácie a epidémie. Vláda vyhlásila miestne alebo národné núdzové situácie, epidémie, pandémie a stav ohrozenia verejného zdravia. Netýka sa to ochorení, ktoré sú endemické alebo sú pre určitú oblasť typické, ako sú napríklad malária v Thajsku alebo horúčka dengue na Havaji.

   Vládne cestovné obmedzenia. Cestovné obmedzenia uložené vládnym úradom, ktoré bránia alebo zakazujú cestovanie do miesta ponuky, pobyt na tomto mieste alebo návrat z neho. Nezahŕňa to nezáväzné cestovné odporúčania a podobné vládne usmernenia.

   Vojenské akcie a iné ozbrojené konflikty. Vojny, ozbrojené konflikty, invázie, občianska vojna, terorizmus, výbuchy, bombové útoky, vzbury, nepokoje, povstanie, občianske výtržnosti a občianske nepokoje.

   Prírodné katastrofy. Prírodné katastrofy, zásahy vyššej moci, rozsiahle výpadky základných služieb, sopečné erupcie, cunami a iné závažné a abnormálne poveternostné udalosti. Nezahŕňa to počasie ani prírodné podmienky, ktoré sú dostatočne bežné na to, aby sa dali v danej lokalite predvídať – napríklad hurikány, ktoré sa vyskytujú počas obdobia hurikánov na Floride.

   Čo nie je zahrnuté

   Všetko ostatné. Tieto zásady umožňujú zrušenie rezervácie len v prípade udalostí opísaných vyššie. Všetko ostatné je vylúčené. Príklady situácií, pri ktorých tieto zásady neumožňujú zrušenie, zahŕňajú: neočakávanú chorobu, ochorenie alebo zranenie; vládou nariadené povinnosti, ako sú účasť v porote, súdne predvolania alebo vojenské povinnosti; cestovné odporúčania alebo iné vládne usmernenia (ktoré nespĺňajú podmienky zákazu cestovania); zrušenie alebo zmenu termínu udalosti, na ktorú bola rezervácia vytvorená a narušenia dopravy nesúvisiace s príslušnou krytou udalosťou, ako sú uzávery ciest či zrušenia letov, vlakov, autobusov a trajektov. Ak rezerváciu v týchto prípadoch zrušíte, vrátená suma sa určí v súlade so storno podmienkami, ktoré sa vzťahujú na danú rezerváciu.

   Ako postupovať ďalej

   Ak vás upozorníme alebo uverejníme informácie potvrdzujúce, že sa tieto zásady vzťahujú na vašu rezerváciu, postupujte podľa pokynov k zrušeniu, ktoré vám poskytneme. Akonáhle vás informujeme alebo zverejníme informácie o tom, ako sa tieto zásady uplatňujú, mali by ste mať možnosť na stránke Cesty dotknutú rezerváciu v súlade s týmito zásadami zrušiť. Ak sa domnievate, že sa tieto zásady vzťahujú na vašu rezerváciu, ale my sme vám to neoznámili ani sme nezverejnili informácie o udalosti, kontaktujte nás, aby sme vašu rezerváciu mohli zrušiť. V každom prípade by ste mali byť pripravení poskytnúť dokumentáciu, ktorá preukáže, ako udalosť ovplyvnila vás alebo vašu rezerváciu.

   Ak máte nejaké otázky, kontaktujte nás.

   Ďalšie dôležité informácie

   Tieto zásady sa vzťahujú na všetky rezervácie s dátumom príchodu v deň nadobudnutia účinnosti alebo neskôr. Tieto zásady sa nevzťahujú na rezervácie v rámci programu Luxe, na ktoré sa vzťahujú osobitné podmienky vrátenia peňazí hosťovi programu Luxe.

   Súvisiace články
   Získali ste potrebnú pomoc?

   Prihláste sa a získajte prispôsobenú podporu

   Získajte pomoc s rezerváciami, účtom a ďalšími položkami.
   Registrácia
   Nenašli ste to, čo potrebujete?
   Vyberte rolu a nájdite najlepšiu možnú pomoc.