Návrhy sa zobrazia po zadaní do vyhľadávaného výrazu. Pozrite si ich pomocou šípok hore a dole. Vyberte klávesom Enter. Ak je výberom fráza, táto fráza sa odošle na vyhľadávanie. Ak je návrhom odkaz, prehliadač prejde na danú stránku.
Pravidlá komunity

Pravidlá pre závažné ničivé udalosti

Tieto pravidlá sa aktualizujú. Nové pravidlá sú uvedené v hornej časti tejto stránky a budú sa vzťahovať na všetky rezervácie začínajúce od 6. júna 2024, pokiaľ Airbnb neoznámi používateľom inak. Existujúce pravidlá sú uvedené v dolnej časti stránky a vzťahujú sa na skoršie rezervácie.

Dátum nadobudnutia účinnosti: 6. júna 2024

Prehľad

Vo všeobecnosti sa storná a vrátenie peňazí za rezervácie na Airbnb riadia storno podmienkami ponuky. V zriedkavých prípadoch, keď rozsiahle udalosti bránia alebo právne zakazujú dokončenie rezervácie, sa môžu uplatniť pravidlá pre závažné ničivé udalosti (ďalej len „pravidlá“). Keď sa na udalosť vzťahujú tieto pravidlá, môžu hostia svoju rezerváciu zrušiť a získať finančnú náhradu, cestovný kredit a/alebo inú protihodnotu bez ohľadu na storno podmienky rezervácie a hostitelia môžu rezerváciu zrušiť bez poplatkov alebo iných nepriaznivých dôsledkov. Kalendár ich ponuky sa však na dátumy zrušenej rezervácie zablokuje.

Tieto pravidlá sa vzťahujú na rezervácie ubytovania aj zážitkov, ktoré už prebiehajú alebo majú príchod v deň nadobudnutia účinnosti alebo neskôr, pokiaľ Airbnb neoznámi používateľom inak. Pravidlá pre závažné ničivé udalosti nepredstavujú poistnú zmluvu.

Ktoré udalosti sú pokryté

Nasledujúce udalosti sú kryté týmito pravidlami v prípade, že ovplyvnia miesto rezervácie, nastanú po čase vytvorenia rezervácie a zabraňujú alebo právne zakazujú dokončenie budúcej alebo prebiehajúcej rezervácie (v týchto zásadách označované ako „udalosti“):

Vyhlásené stavy ohrozenia verejného zdravia a epidémie. Vládou vyhlásené epidémie, pandémie a stavy ohrozenia verejného zdravia. Netýka sa to ochorení, ktoré sú endemické (napríklad chrípka) alebo sú pre určitú oblasť typické (napríklad malária v Thajsku). Na COVID-19 sa tieto pravidlá pre závažné ničivé udalosti nevzťahujú.

Vládne cestovné obmedzenia. Povinné cestovné obmedzenia uložené vládnym orgánom, ako napr. príkaz na evakuáciu. Nezahŕňa to nezáväzné cestovné odporúčania ani podobné vládne usmernenia.

Vojenské akcie a iné ozbrojené konflikty. Vojny, ozbrojené konflikty, invázie, občianska vojna, terorizmus, výbuchy, bombové útoky, vzbury, výtržnosti a povstania.

Rozsiahle výpadky základných služieb. Dlhodobé výpadky základných služieb, ako napr. dodávok tepla, vody a elektriny, ktoré ovplyvňujú veľkú väčšinu domácností v danej lokalite.

Prírodné katastrofy. Prírodné katastrofy a iné nepriaznivé poveternostné udalosti. Počasie alebo poveternostné podmienky, ktoré sú dostatočne bežné na to, aby sa dali v danej lokalite predvídať, napríklad hurikány počas obdobia hurikánov na Floride, sú kryté len vtedy, ak majú za následok inú udalosť, na ktorú sa vzťahujú tieto pravidlá a ktorá bráni dokončeniu rezervácie, ako je napríklad príkaz na povinnú evakuáciu alebo rozsiahly výpadok základných verejných služieb.

Čo sa stane, ak je rezervácia ovplyvnená krytou udalosťou

V prípade, že dôjde k rozsiahlej udalosti, situáciu posúdime, aby sme určili, či sa uplatňujú pravidlá pre závažné ničivé udalosti. Ak sa vzťahujú, aktivujeme pravidlá pre dotknutú oblasť a na určitý čas, kedy očakávame, že udalosť zabráni alebo právne zakáže dokončenie rezervácií. Rezervácie mimo vymedzenej oblasti a časového rámca nemusia byť oprávnené, ale hostitelia možno budú môcť rezerváciu stále zrušiť bez nepriaznivých dôsledkov, ak nemôžu hostiť. Tieto situácie neustále monitorujeme a podľa potreby upravujeme krytie tak, aby odrážalo meniace sa podmienky. Ak sa domnievate, že sa tieto pravidlá vzťahujú na vašu rezerváciu, kontaktujte nás a opýtajte sa na oprávnenosť.

Čo nie je zahrnuté

Chápeme, že iné okolnosti mimo vašej kontroly môžu narušiť vaše plány. V prípade akýchkoľvek situácií, ktoré nie sú uvedené vyššie, vaša rezervácia naďalej podlieha storno podmienkam hostiteľa pre danú ponuku.

Príklady bežných udalostí, na ktoré sa tieto pravidlá nevzťahujú:

  • udalosti, ktoré ovplyvňujú hosťa alebo jeho schopnosť cestovať, ale nie miesto rezervácie,
  • neočakávané zranenie alebo choroba,
  • vládou nariadené povinnosti, ako je účasť v porote alebo súdne predvolania,
  • nezáväzné cestovné odporúčania alebo iné vládne usmernenia, ktoré nespĺňajú podmienky zákazu cestovania,
  • zrušenie alebo zmena termínu udalosti, na ktorú bola rezervácia vytvorená,
  • narušenia dopravy, ktoré nesúvisia s krytou udalosťou, ako je platobná neschopnosť leteckej spoločnosti, štrajky v doprave a uzávierky ciest z dôvodu údržby.

V prípade rezervácií, na ktoré sa tieto pravidlá nevzťahujú, odporúčame hosťom a hostiteľom, aby našli vzájomne prijateľnú dohodu, ako je úplné alebo čiastočné vrátenie peňazí alebo zmena termínov rezervácie. Upozorňujeme, že vrátenie peňazí mimo storno podmienok rezervácie je na uvážení hostiteľa. Airbnb sa na takýchto vráteniach peňazí nezúčastňuje ani ich nezaručuje.

Ako tieto zásady ovplyvňujú hostiteľov

Ak sa na rezerváciu vzťahujú zásady v prípade závažných ničivých udalostí, hostitelia môžu rezerváciu zrušiť bez poplatkov alebo iných nepriaznivých dôsledkov. Ak hostiteľ rezerváciu zruší podľa týchto zásad, kalendár jeho ponuky sa na dátumy zrušenej rezervácie zablokuje. Ak sa rezervácia zruší podľa týchto zásad, hostiteľovi sa za zrušené dátumy rezervácie prostriedky nevyplatia, alebo ak sa už vyplatili, vrátená suma sa odpočíta pri ďalšom vyplatení prostriedkov.

Bez ohľadu na to, či sa na rezerváciu vzťahujú tieto zásady, hostitelia môžu rezerváciu zrušiť z určitých platných dôvodov, ako je napríklad významná škoda na ponuke, a to bez poplatkov alebo iných nepriaznivých dôsledkov. Hostitelia sú povinní rezerváciu zrušiť, ak je ich ponuka neobývateľná alebo nie je v súlade s tým, čo si hosť rezervoval. Ak tak neurobia, môže to mať za následok odstránenie ponuky, zrušenie existujúcich rezervácií a vrátenie peňazí hosťom, kým ponuka nie je obývateľná a nezodpovedá opisu. Ak tak neurobíte, je to tiež porušením našich základných pravidiel pre hostiteľov a môže to mať dôsledky vrátane odstránenia účtu.

Ďalšie dôležité informácie

Tieto zásady neobmedzujú vaše práva podľa miestnych predpisov a žiadne rozhodnutia prijaté spoločnosťou Airbnb podľa týchto zásad nemajú vplyv na vaše zákonné práva.

Zásady uplatnenia poľahčujúcich okolností

Dátum nadobudnutia účinnosti: 20. januára 2021

Prehľad

Tieto zásady uplatnenia poľahčujúcich okolností vysvetľujú, ako sa riešia storná, keď po vytvorení rezervácie dôjde k nepredvídaným udalostiam, ktoré nemôžete ovplyvniť a ktoré znemožňujú dokončenie vašej rezervácie alebo robia dokončenie rezervácie nezákonným. Tieto zásady sa vzťahujú na rezervácie ubytovania aj zážitkov.

Keď tieto zásady umožňujú storno, regulujú a majú prednosť pred storno podmienkami rezervácie. Hostia, ktorých sa týka udalosť, na ktorú sa tieto zásady vzťahujú, môžu svoju rezerváciu zrušiť a v závislosti od okolností získať peňažnú náhradu, cestovný kredit a/alebo inú protihodnotu. Hostitelia, ktorí sú ovplyvnení udalosťou, na ktorú sa tieto zásady vzťahujú, môžu rezerváciu zrušiť bez nepriaznivých dôsledkov, ale v závislosti od okolností môžu byť dátumy zrušenej rezervácie v ich kalendároch zablokované.

Ktoré udalosti sú pokryté

V týchto pravidlách sa používa pojem „udalosť“ na označenie nasledujúcich situácií, ktoré nastanú po vytvorení rezervácie, sú nepredvídateľné v čase vytvorenia rezervácie a bránia v dokončení rezervácie alebo ho právne zakazujú.

Zmeny vládnych cestovných požiadaviek. Neočakávané zmeny vo vízových alebo pasových povinnostiach uložených vládnym úradom, ktoré bránia cestovaniu do destinácie. Netýka sa to stratených dokumentov, dokumentov s vypršanou platnosťou ani iných osobných okolností súvisiacich s povolením hosťa cestovať.

Vyhlásené núdzové situácie a epidémie. Vláda vyhlásila miestne alebo národné núdzové situácie, epidémie, pandémie a stav ohrozenia verejného zdravia. Netýka sa to ochorení, ktoré sú endemické alebo sú pre určitú oblasť typické, ako sú napríklad malária v Thajsku alebo horúčka dengue na Havaji.

Vládne cestovné obmedzenia. Cestovné obmedzenia uložené vládnym orgánom, ktoré bránia v cestovaní do miesta ponuky, pobyte na tomto mieste alebo v návrate z neho alebo ich zakazujú. Nezahŕňa to nezáväzné cestovné odporúčania ani podobné vládne usmernenia.

Vojenské akcie a iné ozbrojené konflikty. Vojny, ozbrojené konflikty, invázie, občianska vojna, terorizmus, výbuchy, bombové útoky, vzbury, nepokoje, povstanie, občianske výtržnosti a občianske nepokoje.

Prírodné katastrofy. Prírodné katastrofy, zásahy vyššej moci, rozsiahle výpadky základných služieb, sopečné erupcie, cunami a iné závažné a abnormálne poveternostné udalosti. Nezahŕňa to počasie ani prírodné podmienky, ktoré sú dostatočne bežné na to, aby sa dali v danej lokalite predvídať – napríklad hurikány, ktoré sa vyskytujú počas obdobia hurikánov na Floride.

Čo nie je zahrnuté

Všetko ostatné. Tieto pravidlá umožňujú zrušenie rezervácie len v prípade udalostí opísaných vyššie. Všetko ostatné je vylúčené. Príklady situácií, pri ktorých tieto pravidlá neumožňujú zrušenie, zahŕňajú: neočakávanú chorobu, ochorenie alebo zranenie; vládou nariadené povinnosti, ako sú účasť v porote, súdne predvolania alebo vojenské povinnosti; cestovné odporúčania alebo iné vládne usmernenia (ktoré nespĺňajú podmienky zákazu cestovania); zrušenie alebo zmenu termínu udalosti, na ktorú bola rezervácia vytvorená a narušenia dopravy nesúvisiace s príslušnou krytou udalosťou, ako sú uzávery ciest či zrušenia letov, vlakov, autobusov a trajektov. Ak rezerváciu v týchto prípadoch zrušíte, vrátená suma sa určí v súlade so storno podmienkami, ktoré sa vzťahujú na danú rezerváciu.

Ako postupovať ďalej

Ak vás upozorníme alebo uverejníme informácie potvrdzujúce, že sa tieto pravidlá vzťahujú na vašu rezerváciu, postupujte podľa pokynov na zrušenie, ktoré vám poskytneme. Akonáhle vás upozorníme alebo zverejníme informácie o tom, ako sa tieto pravidlá uplatňujú, mali by ste mať možnosť na stránke Cesty dotknutú rezerváciu v súlade s týmito pravidlami zrušiť. Ak sa domnievate, že sa tieto pravidlá vzťahujú na vašu rezerváciu, ale my sme vám to neoznámili ani sme nezverejnili informácie o udalosti, kontaktujte nás, aby sme vašu rezerváciu mohli zrušiť. Vo všetkých prípadoch by ste mali mať k dispozícii dokumentáciu, ktorú nám budete môcť poskytnúť a ktorá preukáže, ako udalosť ovplyvnila vás alebo vašu rezerváciu.

Ak máte nejaké otázky, kontaktujte nás.

Ďalšie dôležité informácie

Tieto pravidlá sa vzťahujú na všetky rezervácie s dátumom príchodu v deň nadobudnutia účinnosti alebo neskôr.

Pomohol tento článok?

Súvisiace články

Získajte pomoc s rezerváciami, účtom a ďalšími položkami.
Prihlásiť alebo registrovať sa