Návrhy sa zobrazia po zadaní do vyhľadávaného výrazu. Pozrite si ich pomocou šípok hore a dole. Vyberte klávesom Enter. Ak je výberom fráza, táto fráza sa odošle na vyhľadávanie. Ak je návrhom odkaz, prehliadač prejde na danú stránku.
Pravidlá komunity

Zásady uplatnenia poľahčujúcich okolností

Poznámka: Od 31. mája 2022 sa tieto zásady už nebudú vzťahovať na okolnosti súvisiace s pandémiou COVID-19. V prípade rezervácií vytvorených do 31. mája 2022 sa zásady budú naďalej vzťahovať na určité okolnosti súvisiace s ochorením COVID-19. Na vnútroštátne rezervácie v Južnej Kórei sa vzťahujú iné podmienky.

Dátum nadobudnutia účinnosti: 20. januára 2021

Prehľad

Tieto zásady uplatnenia poľahčujúcich okolností vysvetľujú, ako sa riešia storná, keď po vytvorení rezervácie dôjde k nepredvídaným udalostiam, ktoré nemôžete ovplyvniť a ktoré znemožňujú dokončenie vašej rezervácie alebo robia dokončenie rezervácie nezákonným. Tieto zásady sa vzťahujú na rezervácie ubytovania aj zážitkov.

Keď tieto zásady umožňujú storno, regulujú a majú prednosť pred storno podmienkami rezervácie. Hostia, ktorých sa týka udalosť, na ktorú sa tieto zásady vzťahujú, môžu svoju rezerváciu zrušiť a v závislosti od okolností získať peňažnú náhradu, cestovný kredit a/alebo inú protihodnotu. Hostitelia, ktorí sú ovplyvnení udalosťou, na ktorú sa tieto zásady vzťahujú, môžu rezerváciu zrušiť bez nepriaznivých dôsledkov, ale v závislosti od okolností môžu byť dátumy zrušenej rezervácie v ich kalendároch zablokované.

Ktoré udalosti sú zahrnuté

V týchto zásadách sa používa pojem „udalosť“ na označenie nasledujúcich situácií, ktoré nastanú po vytvorení rezervácie, sú nepredvídateľné v čase vytvorenia rezervácie a bránia v dokončení rezervácie alebo ho právne zakazujú.

Zmeny vládnych cestovných požiadaviek. Neočakávané zmeny vo vízových alebo pasových povinnostiach uložených vládnym úradom, ktoré bránia cestovaniu do destinácie. Netýka sa to stratených dokumentov, dokumentov s vypršanou platnosťou ani iných osobných okolností súvisiacich s povolením hosťa cestovať.

Vyhlásené núdzové situácie a epidémie. Vláda vyhlásila miestne alebo národné núdzové situácie, epidémie, pandémie a stav ohrozenia verejného zdravia. Netýka sa to ochorení, ktoré sú endemické alebo sú pre určitú oblasť typické, ako sú napríklad malária v Thajsku alebo horúčka dengue na Havaji.

Vládne cestovné obmedzenia. Cestovné obmedzenia uložené vládnym úradom, ktoré bránia v cestovaní do miesta ponuky, pobyte na tomto mieste alebo v návrate z neho alebo ich zakazujú. Nezahŕňa to nezáväzné cestovné odporúčania ani podobné vládne usmernenia.

Vojenské akcie a iné ozbrojené konflikty. Vojny, ozbrojené konflikty, invázie, občianska vojna, terorizmus, výbuchy, bombové útoky, vzbury, nepokoje, povstanie, občianske výtržnosti a občianske nepokoje.

Prírodné katastrofy. Prírodné katastrofy, zásahy vyššej moci, rozsiahle výpadky základných služieb, sopečné erupcie, cunami a iné závažné a abnormálne poveternostné udalosti. Nezahŕňa to počasie ani prírodné podmienky, ktoré sú dostatočne bežné na to, aby sa dali v danej lokalite predvídať – napríklad hurikány, ktoré sa vyskytujú počas obdobia hurikánov na Floride.

Čo nie je zahrnuté

Všetko ostatné. Tieto zásady umožňujú zrušenie rezervácie len v prípade udalostí opísaných vyššie. Všetko ostatné je vylúčené. Príklady situácií, pri ktorých tieto zásady neumožňujú zrušenie, zahŕňajú: neočakávanú chorobu, ochorenie alebo zranenie; vládou nariadené povinnosti, ako sú účasť v porote, súdne predvolania alebo vojenské povinnosti; cestovné odporúčania alebo iné vládne usmernenia (ktoré nespĺňajú podmienky zákazu cestovania); zrušenie alebo zmenu termínu udalosti, na ktorú bola rezervácia vytvorená a narušenia dopravy nesúvisiace s príslušnou krytou udalosťou, ako sú uzávery ciest či zrušenia letov, vlakov, autobusov a trajektov. Ak rezerváciu v týchto prípadoch zrušíte, vrátená suma sa určí v súlade so storno podmienkami, ktoré sa vzťahujú na danú rezerváciu.

Ako postupovať ďalej

Ak vás upozorníme alebo uverejníme informácie potvrdzujúce, že sa tieto zásady vzťahujú na vašu rezerváciu, postupujte podľa pokynov k zrušeniu, ktoré vám poskytneme. Akonáhle vás upozorníme alebo zverejníme informácie o tom, ako sa tieto zásady uplatňujú, mali by ste mať možnosť na stránke Cesty dotknutú rezerváciu v súlade s týmito zásadami zrušiť. Ak sa domnievate, že sa tieto zásady vzťahujú na vašu rezerváciu, ale my sme vám to neoznámili ani sme nezverejnili informácie o udalosti, kontaktujte nás, aby sme vašu rezerváciu mohli zrušiť. V každom prípade by ste mali byť pripravení poskytnúť dokumentáciu, ktorá preukáže, ako udalosť ovplyvnila vás alebo vašu rezerváciu.

Ak máte nejaké otázky, kontaktujte nás.

Ďalšie dôležité informácie

Tieto zásady sa vzťahujú na všetky rezervácie s dátumom príchodu v deň nadobudnutia účinnosti alebo neskôr.

Pomohol tento článok?

Súvisiace články

Získajte pomoc s rezerváciami, účtom a ďalšími položkami.
Prihlásiť alebo registrovať sa