ZHRNUTIE POISTENIA V JAPONSKU

Poistné krytie zážitku

ZHRNUTIE POISTENIA V JAPONSKU

Poistné krytie zážitku

Čo je poistné krytie zážitku?

Program poistného krytia zážitku poskytuje hostiteľom zážitkov krytie zodpovednosti za ujmu na zdraví alebo škodu na majetku hostí alebo tretích strán v dôsledku nehody počas zážitku poskytovaného hostiteľom. Náš program poistného krytia zážitku nekryje hostiteľov v prípade poškodenia alebo straty ich vlastného majetku, ku ktorej dôjde počas zážitku.

Náš program poistného krytia zážitku v Japonsku poskytuje krytie na základe poistnej zmluvy vydanej spoločnosťou Sompo Japan Insurance Inc. bez dodatočných nákladov pre hostiteľov.

Ak sa chcete dozvedieť, ako odoslať žiadosť o platbu v rámci programu poistného krytia zážitku, prečítajte si informácie nižšie.

Zahrnuté krajiny
Naše krytie v rámci programu poistného krytia zážitku sa vzťahuje na hostiteľov na celom svete s výnimkou jurisdikcií, na ktoré sa vzťahujú sankčné zákony USA.

Poistné krytie zážitku v Japonsku sa poskytuje na základe samostatných poistných zmlúv uzatvorených so spoločnosťou Sompo Japan Nipponkoa Insurance Inc.

Môžu sa uplatňovať rôzne limity a podmienky krytia.

Zahrnuté krajiny
Naše krytie v rámci programu poistného krytia zážitku sa vzťahuje na hostiteľov na celom svete s výnimkou jurisdikcií, na ktoré sa vzťahujú sankčné zákony USA.

Poistné krytie zážitku v Japonsku sa poskytuje na základe samostatných poistných zmlúv uzatvorených so spoločnosťou Sompo Japan Nipponkoa Insurance Inc.

Môžu sa uplatňovať rôzne limity a podmienky krytia.

Zahrnuté krajiny
Naše krytie v rámci programu poistného krytia zážitku sa vzťahuje na hostiteľov na celom svete s výnimkou jurisdikcií, na ktoré sa vzťahujú sankčné zákony USA.

Poistné krytie zážitku v Japonsku sa poskytuje na základe samostatných poistných zmlúv uzatvorených so spoločnosťou Sompo Japan Nipponkoa Insurance Inc.

Môžu sa uplatňovať rôzne limity a podmienky krytia.

Kedy sa krytie začína a končí?

Platnosť aktuálnej poistnej zmluvy, na ktorej je založený program poistného krytia zážitku, sa začala 31. júla 2023 a vyprší 31. júla 2024.

Kto má nárok na krytie?
Na hostiteľov zážitkov sa program poistného krytia zážitku vzťahuje vtedy, keď incident, ktorý má za následok právnu zodpovednosť za ujmu na zdraví alebo nárok na náhradu škody na majetku, vznikne počas zážitku poskytovaného hostiteľom v rámci trvania poistnej zmluvy.

Zážitok je definovaný ako aktivita ponúkaná hostiteľom (hostiteľmi) zážitku a prístupná prostredníctvom webovej lokality alebo aplikácie Airbnb.

Hostiteľ zážitku je definovaný ako osoba alebo subjekt, ktorý má povolenie ponúkať zážitok na webovej lokalite alebo v aplikácii Airbnb.

Na účely tejto definície bude hostiteľ zážitku zahŕňať aj:

i) tretiu stranu, ktorá zostavuje itinerár alebo organizuje jeden alebo viacero zážitkov pre hostí Airbnb, aj keď neposkytuje zážitok priamo, a

ii) spoluhostiteľa, ktorý poskytuje služby v súvislosti so zážitkom, a určité tretie strany, ktoré uzatvoria s hostiteľom zážitku zmluvu o zabezpečení miesta v súvislosti so zážitkom.

Kto má nárok na krytie?
Na hostiteľov zážitkov sa program poistného krytia zážitku vzťahuje vtedy, keď incident, ktorý má za následok právnu zodpovednosť za ujmu na zdraví alebo nárok na náhradu škody na majetku, vznikne počas zážitku poskytovaného hostiteľom v rámci trvania poistnej zmluvy.

Zážitok je definovaný ako aktivita ponúkaná hostiteľom (hostiteľmi) zážitku a prístupná prostredníctvom webovej lokality alebo aplikácie Airbnb.

Hostiteľ zážitku je definovaný ako osoba alebo subjekt, ktorý má povolenie ponúkať zážitok na webovej lokalite alebo v aplikácii Airbnb.

Na účely tejto definície bude hostiteľ zážitku zahŕňať aj:

i) tretiu stranu, ktorá zostavuje itinerár alebo organizuje jeden alebo viacero zážitkov pre hostí Airbnb, aj keď neposkytuje zážitok priamo, a

ii) spoluhostiteľa, ktorý poskytuje služby v súvislosti so zážitkom, a určité tretie strany, ktoré uzatvoria s hostiteľom zážitku zmluvu o zabezpečení miesta v súvislosti so zážitkom.

Kto má nárok na krytie?
Na hostiteľov zážitkov sa program poistného krytia zážitku vzťahuje vtedy, keď incident, ktorý má za následok právnu zodpovednosť za ujmu na zdraví alebo nárok na náhradu škody na majetku, vznikne počas zážitku poskytovaného hostiteľom v rámci trvania poistnej zmluvy.

Zážitok je definovaný ako aktivita ponúkaná hostiteľom (hostiteľmi) zážitku a prístupná prostredníctvom webovej lokality alebo aplikácie Airbnb.

Hostiteľ zážitku je definovaný ako osoba alebo subjekt, ktorý má povolenie ponúkať zážitok na webovej lokalite alebo v aplikácii Airbnb.

Na účely tejto definície bude hostiteľ zážitku zahŕňať aj:

i) tretiu stranu, ktorá zostavuje itinerár alebo organizuje jeden alebo viacero zážitkov pre hostí Airbnb, aj keď neposkytuje zážitok priamo, a

ii) spoluhostiteľa, ktorý poskytuje služby v súvislosti so zážitkom, a určité tretie strany, ktoré uzatvoria s hostiteľom zážitku zmluvu o zabezpečení miesta v súvislosti so zážitkom.

Obmedzenia zodpovednosti
Náš program poistného krytia zážitku poskytuje krytie až do výšky 100 000 000 JPY na každú udalosť.

Obmedzenia zodpovednosti
Náš program poistného krytia zážitku poskytuje krytie až do výšky 100 000 000 JPY na každú udalosť.

Obmedzenia zodpovednosti
Náš program poistného krytia zážitku poskytuje krytie až do výšky 100 000 000 JPY na každú udalosť.

Na čo sa poistné krytie zážitku nevzťahuje?

Na čo sa poistné krytie zážitku nevzťahuje?

Na čo sa poistné krytie zážitku nevzťahuje?

Z poistného krytia zážitku sú vylúčené najmä:

 • Zodpovednosť spôsobená úmyselným konaním hostiteľa
 • Zodpovednosť spôsobená vojnou, zahraničným použitím vojenskej sily, revolúciou, povstaním, občianskymi nepokojmi alebo ozbrojenou vzburou
 • Zodpovednosť za príbuzných domácnosti hostiteľa
 • Zodpovednosť spôsobená telesným postihnutím zamestnanca hostiteľa vzniknutým počas práce pre hostiteľa
 • Zodpovednosť spôsobená odvodnením alebo odsávaním
 • Zodpovednosť rozšírená osobitnou dohodou týkajúcou sa škôd medzi hostiteľom a ostatnými
 • Jadrové riziko, riziko azbestu, riziko znečistenia
 • Riziko povolania
 • Zodpovednosť spôsobená vlastníctvom, prevádzkou a údržbou lietadla alebo automobilu alebo vlastníctvom, prevádzkou a údržbou plavidla alebo vozidla mimo zariadenia
 • Zodpovednosť za tovar alebo potraviny a nápoje, ktoré už nie sú vo vlastníctve hostiteľov, alebo iné nehnuteľnosti, ktoré už nie sú vo vlastníctve hostiteľov a ktoré sú mimo zariadenia
 • Zodpovednosť vyplývajúca z poškodenia materiálu, ktorý sa má dodať, a podobne
 • Nároky z poistenia
  Ak sa dozviete o akomkoľvek telesnom zranení alebo škode na majetku, ktorá môže byť predmetom krytia podľa tejto poistnej zmluvy, okamžite o tom informujte Airbnb.

  Nároky z poistenia
  Ak sa dozviete o akomkoľvek telesnom zranení alebo škode na majetku, ktorá môže byť predmetom krytia podľa tejto poistnej zmluvy, okamžite o tom informujte Airbnb.

  Nároky z poistenia
  Ak sa dozviete o akomkoľvek telesnom zranení alebo škode na majetku, ktorá môže byť predmetom krytia podľa tejto poistnej zmluvy, okamžite o tom informujte Airbnb.
  Tento prehľad poistného krytia zážitku nezahŕňa všetky podmienky poistnej zmluvy. Ak chcete požiadať o kópiu poistnej zmluvy, kontaktujte spoločnosť Aon Japan Ltd. a uveďte údaje o svojom účte Airbnb.