OCHRANA HOSTITEĽOV

Hostite s istotou

Hostitelia bývania sú chránení poistením škôd na majetku až do výšky 1 000 000 USD a poistením zodpovednosti za škodu až do výšky 1 000 000 USD.

Hostitelia bývania sú chránení poistením škôd na majetku až do výšky 1 000 000 USD a poistením zodpovednosti za škodu až do výšky 1 000 000 USD.

Ochrana pre každého hostiteľa. Každú ponuku. Všade.

Ochrana pre každého hostiteľa. Každú ponuku. Všade.

Dostupné pre hostiteľov na celom svete*
Chráni hostiteľov od príchodu až po odchod
Bezkonkurenčná úroveň v odvetví cestovného ruchu

*Doesn’t apply to hosts who offer accommodations through Airbnb Travel, LLC, hosts in mainland China, hosts in Japan, or hosts of experiences.

Ako sú chránení hostitelia na Airbnb

Hostiteľská záruka Airbnb

Ak hosť počas pobytu poškodí vaše bývanie alebo majetok a nie je schopný alebo ochotný vám poskytnúť náhradu, môžete byť chránení v rámci ochrany pred poškodením majetku až do výšky 1 000 000 USD. 


Hostiteľská záruka Airbnb môže kryť: – poškodenie vášho bývania spôsobené hosťami, – poškodenie vášho majetku spôsobené hosťami, – poškodenie spôsobené asistenčným zvieraťom hosťa.

Poistné krytie hostiteľa

V zriedkavých prípadoch, keď sa počas pobytu u vás niekto zraní alebo sa poškodí jeho majetok, môžete byť chránení poistením primárnej zodpovednosti za škodu až do výšky 1 000 000 USD.

Poistné krytie hostiteľa môže zahŕňať: – vašu právnu zodpovednosť v prípade ujmy na zdraví hostí alebo iných osôb, – vašu právnu zodpovednosť za poškodenie majetku patriaceho hosťom alebo iným osobám, – vašu právnu zodpovednosť za poškodenie spoločných priestorov, ako sú haly budov alebo susediace objekty, spôsobené hosťom alebo inými osobami.

Radi vám pomôžeme

Overenie totožnosti

Môžete vyžadovať, aby vaši hostia absolvovali overenie totožnosti predtým, ako potvrdíme ich rezerváciu. Hostia možno budú musieť poskytnúť Airbnb osobné údaje na účely overenia, ako napríklad úradný doklad totožnosti.

Zabezpečená komunikácia

Ak dôjde k incidentu, naša platforma na posielanie správ vám umožní komunikovať s hosťami a problémy vyriešiť. Ak sa nepodarí dosiahnuť riešenie, Airbnb vás prevedie ďalšími krokmi.

Nonstop podpora

Ak sa vám, vášmu majetku alebo hosťom niečo stane, náš globálny tím komunitnej podpory je pripravený pomôcť.

Hostiteľská záruka nám dáva väčšiu istotu, pretože sa stávajú aj nehody. Vždy je to dobrý pocit, keď vám niekto kryje chrbát.“
Hostiteľská záruka nám dáva väčšiu istotu, pretože sa stávajú aj nehody. Vždy je to dobrý pocit, keď vám niekto kryje chrbát.“

Silvia a Mateo, hostitelia v Londýne

Silvia a Mateo, hostitelia v Londýne

Hostiteľská záruka nám dáva väčšiu istotu, pretože sa stávajú aj nehody. Vždy je to dobrý pocit, keď vám niekto kryje chrbát.“
Hostiteľská záruka nám dáva väčšiu istotu, pretože sa stávajú aj nehody. Vždy je to dobrý pocit, keď vám niekto kryje chrbát.“

Silvia a Mateo, hostitelia v Londýne

Silvia a Mateo, hostitelia v Londýne

Odpovede na vaše otázky

Čo je to hostiteľská záruka Airbnb?

Hostiteľská záruka Airbnb poskytuje hostiteľovi ochranu až do výšky 1 000 000 USD za škody na poistenom majetku v zriedkavých prípadoch poškodenia hosťami nad rámec kaucie alebo ak sa neuplatňuje žiadna kaucia.

Program hostiteľskej záruky sa nevzťahuje na hotovosť a cenné papiere, zberateľské predmety, vzácne umelecké diela, šperky, domáce zvieratá ani osobnú zodpovednosť. Odporúčame, aby si hostitelia pri prenájme svojho bývania zabezpečili alebo odstránili cennosti. Program nepokrýva ani straty alebo škody na majetku spôsobené opotrebovaním. Viac informácií

Čo je to poistné krytie hostiteľa?

Program poistného krytia hostiteľov zabezpečuje krytie primárnej zodpovednosti až do výšky 1 000 000 USD pri vzniku nároku tretích strán v prípade ujmy na zdraví alebo poškodenia majetku v súvislosti s pobytom cez Airbnb.

Na toto krytie sa vzťahuje limit 1 000 000 USD na polohu ponuky a môžu sa uplatňovať určité podmienky, obmedzenia a výnimky. Viac informácií

Aký je rozdiel medzi hostiteľskou zárukou Airbnb 
a poistným krytím hostiteľa?

Hostiteľská záruka a program poistného krytia hostiteľa sú dva samostatné programy, ktoré Airbnb ponúka na ochranu hostiteľov v prípade poškodenia alebo ujmy na zdraví.

Hostiteľská záruka: Hostiteľská záruka Airbnb je navrhnutá tak, aby chránila hostiteľov v zriedkavých prípadoch poškodenia ich majetku, objektu alebo bývania hosťom, ktorý sa v danom bývaní ubytoval. Hostiteľská záruka nie je poistením majiteľa alebo prenajímateľa objektu ani ho nenahrádza.

Poistné krytie hostiteľa: Program poistného krytia hostiteľa je poistenie navrhnuté tak, aby chránilo hostiteľov v prípade, keď si tretia strana nárokuje odškodnenie za ujmu na zdraví alebo poškodenie majetku. Program poistného krytia hostiteľa je dostupný pre hostiteľov bez ohľadu na ich iné poistenia, ale ako primárne poistné krytie bude slúžiť len pri incidentoch súvisiacich s pobytom cez Airbnb. Viac informácií

Ako môžem požiadať o náhradu v rámci hostiteľskej záruky?

Hostitelia a hostia si často vyriešia problémy sami prostredníctvom nášho centra riešenia problémov. Ak ste tak ešte neurobili, kontaktujte najskôr svojho hosťa, informujte ho o svojej sťažnosti a odošlite mu žiadosť o preplatenie škody cez naše centrum riešenia problémov.

Ak neviete vyriešiť problém v spolupráci s hosťom, najskôr sa oboznámte s podmienkami hostiteľskej záruky. Upozorňujeme, že žiadosti musia byť predložené buď do 14 dní od odchodu hosťa, alebo pred príchodom ďalšieho hosťa podľa toho, čo nastane skôr. Viac informácií

Ako súvisí poistenie majiteľa bývania s Airbnb?

Poistné krytie hostiteľa Airbnb slúži ako primárne poistenie a poskytuje krytie zodpovednosti za škody pre hostiteľov a prípadne ich prenajímateľov za určitých podmienok, obmedzení a výnimiek.

Ak máte otázky týkajúce sa toho, ako toto poistenie súvisí s poistením vlastníka alebo prenajímateľa bývania, mali by ste sa o svojom krytí poradiť so svojím poskytovateľom poistenia. Niektoré poistné zmluvy chránia majiteľov bývaní a nájomcov pred určitými žalobami, ktoré vyplývajú zo zranenia návštevníka, zatiaľ čo iné nie. Vždy je dobré informovať svojho poisťovateľa o prenajímaní svojho bývania, aj keď zodpovednosť za škody vznikajúca počas pobytu cez Airbnb by mala byť krytá poistným krytím hostiteľa. Viac informácií

Čo je to poistné krytie zážitku?

Poistné krytie zážitku je krytie primárnej zodpovednosti hostiteľa zážitku voči tretej strane v prípade, že hosťovi alebo inej tretej strane vznikne počas zážitku ujma na zdraví alebo poškodenie majetku. Krytie je do výšky 1 milióna USD na zážitok a oprávnenosť krytia závisí od typu zážitku. Krytie hostí je obmedzené osobitným horným limitom 1 milión USD počas trvania poistnej zmluvy, pričom sa môžu uplatňovať určité podmienky, obmedzenia a výnimky. Viac informácií

Ste pripravení začať hostiť?

Ste pripravení začať hostiť?